• Provozovatel klíčové plynárenské infrastruktury a významný distributor elektrické energie na Slovensku a v České republice

Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia

je vlastníkem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která zajišťuje přibližně 98 % dodávek plynu na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu z přepravních sítí přes distribuční soustavy ke koncovým zákazníkům, a také za připojení k distribuční síti, montáž plynoměrů a odečty spotřeby zemního plynu.

SPP – distribúcia rovněž zajišťuje prodej distribučních kapacit, vývoj, provoz a údržbu plynových sítí a také vyrovnávání sítí a dispečink.  Mezi její klíčové úkoly patří i dispečerské řízení distribuční sítě a měření průtoku plynu na vstupních a výstupních bodech distribuční sítě. Slovenský plynárenský dispečink řídí distribuční síť ze svého centra v Bratislavě a dalších 4 monitorovacích center s nepřetržitým provozem. Řízení dispečinku a monitorovací systém SCADA hrají důležitou roli při zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu slovenským zákazníkům. Plněním a odebíráním zemního plynu v podzemních zásobnících společnost zajišťuje vyrovnávání denních rozdílů objemu zemního plynu vstupujícího do distribuční soustavy a spotřebovaného koncovými zákazníky.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních aktuálně činí více než 33 300 km. Společnost distribuuje zhruba 98 % z celkového objemu zemního plynu dodávaného na celém Slovensku. Přístup k zemnímu plynu má více než 94 % obyvatel Slovenské republiky, čímž se Slovensko řadí na druhé místo v Evropě z hlediska hustoty plynárenské sítě. V účetním období končícím 31. července 2023 společnost svým zákazníkům dodala 4,19 miliardy m3 zemního plynu.

SPP – distribúcia hraje významnou roli při zajišťování energetické bezpečnosti Slovenska, protože nese odpovědnost za zajištění nepřerušeného zásobování domácností v případě mimořádných situací, jako je omezení dodávek plynu nebo extrémně chladná zima.

SPP – distribúcia má status regulované právnické osoby. Jako provozovatel distribuční sítě společnost všem subjektům zaručuje transparentní a nediskriminační přístup k této síti a současně respektuje důvěrnost citlivých obchodních informací. Při své činnosti systematicky věnuje pozornost zlepšování kvality služeb zákazníkům a plnění požadavků trhu.

Technická bezpečnost a spolehlivost zásobování a zároveň nákladově efektivní distribuce zemního plynu tvoří hlavní pilíř obchodních aktivit SPP – distribúcie. Společnost se proto nepřetržitě soustředí na optimalizaci interních postupů a jednotlivých činností s důrazem na zachování bezpečnosti a spolehlivosti plynové distribuční sítě.

SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, poskytuje své služby 25 společnostem užívajícím distribuční síť a více než 1,5 milionu odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

více na  www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie a plynu do více než 680 000 odběrných míst nabízí také komplexní řešení pro efektivnější využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management.

SSE rovněž provozuje vlastní zařízení na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické elektrárny (SSE-Solar) a malé vodní elektrárny (SSE-MVE).

Díky své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku.

více na www.sse.sk

sse-logo-min

EP ENERGY TRADING

je významný dodavatel elektřiny a zemního plynu v České republice a na Slovensku. Společně se svou dceřinou společností Dobrá Energie s.r.o. dodává energie domácnostem, ale i velkým odběratelům, mezi něž patří významné společnosti a instituce z oblasti průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, státní správy a samosprávy. V současné době zajišťuje EP Energy Trading dodávky do více než 140 tisíc odběrných míst.

Výhodou společnosti EP Energy Trading, a.s.je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy,  jako jsou Elektrárny Opatovice, Plzeňská energetika a United Energy. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a nabízí jistotu plnění smluvních povinností. V roce 2022 dodala společnost koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku přes 3,6 TWh elektřiny a 3,0 TWh zemního plynu.

Společnost EP Energy Trading se na trhu pohybuje již více než 15 let. Za tuto dobu si díky konkurenceschopným cenám, profesionálnímu přístupu, flexibilitě, zaměření na zákazníka a akvizici společnosti Dobrá Energie vybudovala pozici největšího alternativního dodavatele energií na českém trhu.

více na www.epet.cz

sk_sse_54303

 

36893_spp