• Provozovatel klíčové plynárenské infrastruktury a významný distributor elektrické energie na Slovensku a v České republice

Distribuce plynu a elektřiny

SPP – distribúcia

je majitelem a provozovatelem plynové distribuční sítě, která pokrývá přibližně 98 % celkového objemu distribuovaného na území Slovenské republiky. Společnost odpovídá za spolehlivou, bezpečnou a efektivní distribuci zemního plynu od dodavatelů přes plynovody a místní plynové rozvody až ke koncovým zákazníkům, a také za připájení k distribuční síti, montáž plynoměrů a odečet spotřeby zemního plynu.

SPP – distribúcia zajišťuje také prodej distribučních kapacit, vývoj, provoz a údržbu plynových sítí, stejně jako bilancování a dispečink. Řízení dispečinku distribuční sítě a měření průtoku plynu na vstupních a výstupních bodech distribuční sítě patří mezi klíčové úkoly společnosti SPP – distribúcia. Slovenský plynárenský dispečing řídí distribuční síť ze svého centra v Bratislavě a dalších monitorovacích center s nepřetržitým provozem. Řízení dispečinku a monitorovací systém SCADA hrají důležitou roli pro zabezpečení distribuce a spolehlivosti dodávek plynu slovenským zákazníkům. Odebíráním a plněním zemního plynu z/do podzemních zásobníků společnost zajišťuje vyrovnávání denních rozdílů objemu zemního plynu vstupujícího do distribuční soustavy a spotřebovaného koncovými zákazníky.

Celková délka potrubí provozovaného společností SPP – distribúcia na všech tlakových úrovních je v současnosti 33 323 km. Společnost distribuuje zhruba 98 % z celkového objemu zemního plynu distribuovaného na Slovensku. Více než 94 % obyvatel Slovenské republiky má přístup k zemnímu plynu, což staví Slovensko na druhé místo v Evropě, pokud jde o hustotu plynové sítě. V roce 2019 společnost zákazníkům dodala celkem 4,841 miliardy m3 zemního plynu.

SPP – distribúcia má významnou úlohu pro zajištění energetického zabezpečení Slovenska, poněvadž nese odpovědnost za zabezpečení nepřerušeného zásobování domácností v případě nouzových situací jako jsou omezené zásoby plynu nebo extrémně studená zima.

SPP – distribúcia má status regulované právnické osoby. Jako provozovatel distribuční sítě společnost všem subjektům zaručuje transparentní a nediskriminační přístup k této síti při současném respektování důvěrnosti citlivých obchodních informací. Při své činnosti systematicky věnuje pozornost zlepšování kvality služeb zákazníkům a plnění požadavků trhu.

Technická bezpečnost a spolehlivost zásobování a zároveň nákladově efektivní distribuce zemního plynu představuje hlavní pilíř obchodních aktivit SPP – distribúcie. Společnost se tudíž nepřetržitě soustředí na optimalizaci interních postupů a jednotlivých činností s důrazem na udržování bezpečnosti a spolehlivosti plynové distribuční sítě.

SPP – distribúcia je slovenským lídrem v oblasti distribuce zemního plynu, poskytuje své služby 26 společnostem užívajícím distribuční síť a více než 1,5 milionu odběratelů připojených k distribuční plynové síti po celém Slovensku.

více na  www.spp-distribucia.sk

SPP_D_logo_min

Stredoslovenská energetika

je slovenský multikomoditní dodavatel energií. Kromě dodávek elektrické energie a plynu do více než 650 000 odběrných míst, nabízí také komplexní řešení pro zvyšování efektivity využívání energií, optimalizaci poptávky a energetický management.

SSE také provozuje zařízení s kapacitami na výrobu elektřiny, včetně jedné výrobní kapacity (SSE-PD) poskytující podpůrné služby v denních hodinách, a také má své vlastní fotovoltaické kapacity pro výrobu elektřiny (SSE-Solar) a malé vodní elektrárny (SSE-MVE).

Díky své dceřiné společnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., je SSE druhou největší regionální distribuční společností na Slovensku.

více na www.sse.sk

sse-logo-min

EP ENERGY TRADING

je jedním z významných dodavatelů elektřiny a zemního plynu v České republice a na Slovensku. Společnost dodává energie domácnostem, ale i velkým odběratelům, mezi něž patří významné společnosti a instituce z oblasti průmyslu, potravinářství, zdravotnictví, administrativy a samosprávy. V současné době zajišťuje epet dodávku do více než 66 tisíc odběrných míst.

Výhodou společnosti EP Energy Trading, a.s.je přístup k elektrárnám ze skupiny EP Energy, jimiž Elektrárny Opatovice, Plzeňská energetika a United Energy. Díky tomu je pro své zákazníky stabilním partnerem a nabízí jistotu plnění smluvních povinností. V roce 2019 dodala společnost koncovým odběratelům v České republice a na Slovensku přes 2,86 TWh elektřiny a 2,12 TWh zemního plynu.

Společnost epet se na trhu pohybuje již 15 let. Za tuto dobu si díky konkurenceschopným cenám, profesionálnímu přístupu, flexibilitě a zaměření na zákazníka vybudovala pozici významného dodavatele energií na českém trhu.

více na www.epet.cz

sk_sse_54303

 

36893_spp