Distribuce plynu a elektřiny

Naše dceřiná společnost SPP – distribúcia („SPPD“) je monopolním dodavatelem zemního plynu na Slovensku a hraje tak klíčovou úlohu při zajišťování spolehlivých dodávek plynu. Zároveň usnadňuje integraci obnovitelných zdrojů energie. Zaměřujeme se na snižování úniků metanu a přípravu naší sítě na distribuci vodíku a dalších obnovitelných plynů.

EPIF považuje distribuci vodíku za zásadní pro dekarbonizaci různých odvětví, zejména v sektorech silně závislých na uhlí, jako je ocelářství, těžká doprava (lodní, letecká, dálková nákladní), dispečersky řízená výroba elektřiny nebo výroba hnojiv. SPPD působí jako prostředník mezi výrobci a potenciálními koncovými spotřebiteli vodíku, zejména velkými průmyslovými podniky, které hledají realizovatelná řešení pro dekarbonizaci.

Značná část sítě společnosti SPPD je již vyrobena z polyetylenu, který má vynikající hodnoty permeability/propustnosti, a je tak vhodný pro případnou distribuci čistého vodíku. Prakticky všechny nové investice dnes směřují do potrubí kompatibilního s vodíkem s cílem postupně rozšířit síť tak, aby umožňovala přepravu vodíku. V roce 2022 společnost SPPD úspěšně dokončila pilotní projekt, v jehož rámci bylo do distribuční sítě plynu v malé obci na Slovensku přidáno 10 % vodíku. Kromě zajištění připravenosti na vodík SPPD dále umožňuje připojení biometanových stanic do své sítě a provozuje registr obnovitelných plynů, který propojuje výrobce biometanu s odběrateli. V přechodném období se SPPD zaměřuje na snižování úniků metanu v rámci rozsáhlého programu detekce a oprav netěsností (LDAR).

 

H2 pilot – SPP Distribúcia (spp-distribucia.sk)