• Přední dodavatel tepla v České republice, obsluhující stovky tisíc domácností a komerčních zákazníků

Teplárenství

Elektrárny Opatovice (EOP)

dodávají tepelnou energii pro více než 60 000 domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice tvoří přibližně 300 km tepelných sítí.

EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice, když teplo odběratelům v Hradci Králové, Pardubicích a Chrudimi trvale dodává za dlouhodobě nejnižší cenu v ČR.

EOP disponuje 6 generátory, které dodávají v souhrnu 1 800 až 2 100 GWh elektrické energie, což je zhruba třetinová potřeba Královéhradeckého kraje. Zařízení elektrárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a umožňuje také fungovat v ostrovním módu a pokračovat v dodávkách elektřiny pro vyčleněné území v případě kolapsu celé elektrické rozvodné soustavy.

Více na www.eop.cz

Plzeňská teplárenská

je největší společností na území Plzeňského kraje zabývající se výrobou elektrické a tepelné energie. Společnost dále distribuuje a dodává teplo, chlad, pitnou vodu, užitkovou vodu a stlačený vzduch svým zákazníkům.

Společnost vlastní tři elektrárny s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, včetně jednoho zařízení na energetické využití odpadu o celkové instalované tepelné kapacitě 814 MWth a celkové instalované elektrické kapacitě 274 MWe. Tepelnou a elektrickou energii vyrábí Plzeňská teplárenská zejména z hnědého uhlí, biomasy a komunálního odpadu.

Pro provozovatele přenosové soustavy společnost ČEPS, a.s. poskytuje na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby a pomáhá udržet rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektrické energii.

Více na www.pltep.cz

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Tepelnou energií zásobuje 34 000 bytů v Mostu a Litvínově, dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce. Část tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě United Energy, vlastněná její dceřinou společností Severočeská teplárenská, činí více než 140 km potrubních rozvodů.

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí v deseti moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Ročně teplárna vyrábí až 10 000 TJ tepelné energie. Elektrická energie je vyráběna v teplárně Komořany na 8 turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe. 

Více na www.ue.cz

Budapesti Erömü

je přední a moderní výrobce tepla a elektřiny v Budapešti o celkové kapacitě výroby tepla 1 401 MWth a elektřiny 396 MWe. Společnost Budapesti Erőmű pokrývá přibližně 55% trhu s tepelnou energií v Budapešti, který jako distributor kontroluje společnost FÖTAV (1,8 TWh ročně). Společnost rovněž pokrývá 3% celkové poptávky po elektřině v Maďarsku (téměř 1,4 TWh ročně). Společnost zásobuje hlavní město Maďarska již více než 100 let.

Základním cílem společnosti je výroba tepla a elektřiny z čistých energetických zdrojů, s nejvyšší možnou účinností a s minimálním dopadem na životní prostředí a to, spolehlivě a dlouhodobě. Díky nepřetržitému vývoji jsou teplo tak i elektřina vyráběny s vysokou účinností a při klesající úrovni nákladů. V současné době je objem emisí pětkrát nižší než před zahájením modernizačního programu. 

Více na www.budapestieromu.hu

CF037814_eop

 

copyright_epinfrastructure_eop_CF038149