• Přední dodavatel tepla v České republice, obsluhující stovky tisíc domácností a komerčních zákazníků

Teplárenství

Pražská Teplárenská

je z hlediska počtu provozovaných zařízení jednou z největších teplárenských společností v České republice. Aktivity společnosti jsou soustředěny na oblast hlavního města Prahy a přilehlých oblastí. V Praze pokrývá téměř 25% trhu s tepelnou energií a dodává teplo pro více než 230 000 domácností, řadu administrativních budov, průmyslových podniků, stovky školských a zdravotnických zařízení a dalších subjektů.

Pražská teplárenská provozuje 3 teplárenské výrobny a 4 výtopny, tedy celkem 7 tepelných zdrojů. Jako základní zdroj výroby tepla pro Pražskou teplárenskou soustavu (PTS) je Elektrárna Mělník I (EMĚ I) – provozovaná společností Energotrans, a.s., která je dceřinou společností ČEZ, a.s.. Zdroje Pražské teplárenské – teplárna Malešice, teplárna Michle, výtopna Krč a nový horkovodní zdroj THOL4 jsou provozovány v soustavě PTS jako zdroje špičkové. Dále je odebíráno teplo ze Zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO Malešice, původní název Spalovna Malešice), které zajišťovalo také dodávku páry pro parní odběry Pražské teplárenské.

Rozhodujícím dodavatelem tepla pro Pražskou teplárenskou je společnost Energotrans, jejíž dodávky převážně z kogenerační výroby tvoří 88,9 % z dodávky tepelné energie do PT. Ke konci roku 2018 byl instalovaný tepelný výkon zdrojů Pražské teplárenské 1045,9 MW.

více na www.ptas.cz

Elektrárny Opatovice (EOP)

dodávají tepelnou energii pro více než 60 tisíc domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem Elektráren Opatovice tvoří přibližně 310 km tepelných sítí.

EOP je jedním z předních dodavatelů energií v České republice. Výstavbou zařízení pro odsíření kouřových plynů v 90. letech a jeho uvedením do trvalého provozu koncem roku 1998 se společnost Elektrárny Opatovice, a.s. zařadila mezi ty průmyslové podniky v České repulibce, které splňují všechny požadavky platné legislativy na minimalizaci dopadů průmyslové činnosti na životní prostředí.

EOP disponuje 6 generátory, které dodávají v souhrnu 1800 až 2100 GWh elektrické energie, což je zhruba třetinová potřeba Královéhradeckého kraje.

Zařízení elektrárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a zajišťuje také ostrovní provoz pro vyčleněné území  v případě rozpadu celé elektrizační soustavy.

více na www.eop.cz

Plzeňská teplárenská

Plzeňská teplárenská, a.s. je největším výrobcem a distributorem tepelné energie na území města Plzně a v Plzeňském kraji. Vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro plzeňské domácnosti a velký počet komerčních, podnikatelských, správních a školských systémů.
Plzeňská teplárenská prošla v roce 2018 procesem fúze sloučením společností Plzeňská teplárenská, a.s. a Plzeňská energetika a.s.
V současné době zásobuje tepelnou energií okolo 50 000 domácností na 2787 odběrných místech, dále se zabývá výrobou elektrické energie a jejím zobchodováním.

více na www.pltep.cz

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Tepelnou energií zásobuje 35 000 domácností v Mostu a Litvínově a dále průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce v regionu Mostecka. Část tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě United Energy, vlastněná 100% dceřinou společností Severočeská teplárenská činí více než 140 km potrubních rozvodů.

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. Tepelná energie je vyráběna spalováním energetického hnědého uhlí v deseti moderních fluidních kotlích při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. Ročně teplárna vyrábí až 2 000 TJ tepelné energie. Elektrická energie je vyráběna v teplárně Komořany na 8 turbogenerátorech o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 239 MWe.

více na www.ue.cz

Budapesti Erömü

je přední a moderní výrobce tepla a elektřiny v Budapešti o celkové kapacitě výroby tepla 1170 MWth a elektřiny 406 MWe.Společnost Budapesti Erőmű pokrývá téměř 60% trhu s tepelnou energií v Budapešti, který jako distributor kontroluje společnost FÖTAV (6 PJ ročně). Společnost rovněž pokrývá více než 3% celkové poptávky po elektřině v Maďarsku (téměř 1 TWh ročně). Společnost zásobuje hlavní město Maďarska již více než 100 let.

Základním cílem společnosti je výroba tepla a elektřiny z čistých energetických zdrojů, s nejvyšší možnou účinností a s minimálním dopadem na životní prostředí a to, spolehlivě a dlouhodobě.  Díky  nepřetržitému vývoji jsou teplo tak i elektřina vyráběny s vysokou účinností a při klesající úrovni nákladů. V současné době je objem emisí  pětkrát nižší než před modernizačním programem.

více na www.budapestieromu.hu

CF037814_eop

 

copyright_epinfrastructure_eop_CF038149