• Významný dodavatel tepla v České republice, obsluhující více než 150 tisíc domácností a komerčních zákazníků

Teplárenství

Elektrárny Opatovice (EOP)

dodávají tepelnou energii pro více než 60 000 domácností v regionu Hradec Králové – Pardubice – Chrudim a dále pro několik stovek odběratelských subjektů z kategorie průmyslových objektů, správních, obchodních, sportovních, zdravotnických a kulturních zařízení. Soustavu zásobování teplem EOP tvoří přibližně 300 km tepelných sítí.

EOP patří mezi ekonomicky nejvýhodnější dodavatele tepelné energie v České republice, když teplo odběratelům v Hradci Králové, Pardubicích, Chrudimi a okolních menších městech a vesnicích trvale dodává za dlouhodobě nejnižší cenu v ČR.

EOP provozuje vysoce účinnou teplárnu o celkovém instalovaném tepelném výkonu 927 MWt a elektrickém výkonu 378 MWe, která dodává více než 1 TWh elektrické energie a více než 3 PJ tepla. Zařízení teplárny umožňuje dodávat rovněž regulační výkon, kterým pomáhá vyrovnávat bilanci v elektrizační soustavě, a umožňuje také fungovat v ostrovním módu a pokračovat v dodávkách elektřiny pro vyčleněné území v případě kolapsu celé elektrické rozvodné soustavy.

Více na www.eop.cz

Plzeňská teplárenská

je největší společností na území Plzeňského kraje zabývající se výrobou elektrické a tepelné energie. Společnost zásobuje prostřednictvím vlastní distribuční sítě o délce 265 km více než 50 000 domácností v Plzni teplem a rovněž dodává teplo, chlad, pitnou vodu, užitkovou vodu a stlačený vzduch svým komerčním zákazníkům. Pro provozovatele české přenosové soustavy společnost poskytuje na základě dlouhodobé smlouvy certifikované podpůrné služby a pomáhá udržet rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektrické energii.

Společnost vlastní tři teplárenské zdroje s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, včetně jednoho zařízení na energetické využití odpadů o celkovém instalovaném tepelném výkonu 594 MWt a elektrickém výkonu 274 MWe. Tepelnou a elektrickou energii vyrábí PLTEP zejména z hnědého uhlí, biomasy a komunálního odpadu. V současné době probíhá investice do přestavby kotle K6, což nám umožní navýšit podíl biomasy spoluspalované v tomto kotli na 80% na úkor spalování hnědého uhlí. Tento projekt sníží spotřebu hnědého uhlí o 95 000 tun ročně, zatímco roční úspora emisí oxidu uhličitého dosáhne 108 000 tun.

Více na www.pltep.cz

United Energy

je významným výrobcem tepla v severočeském regionu. Ročně dodává téměř 1,5 PJ tepla pro více než 30 000 domácností v Mostu a Litvínově, dále pro průmyslové podniky, školy, zdravotnická zařízení, úřady a instituce. Část tepelné energie je prodána do sekundárních sítí dalších distributorů tepla. Celková délka tepelné distribuční sítě UE, vlastněná její dceřinou společností Severočeská teplárenská, činí 148 km potrubních rozvodů.

Zdrojem tepelné energie je teplárna v Komořanech u Mostu o celkovém instalovaném tepelném výkonu 487 MWt a elektrickém výkonu 239 MWe, produkující teplo a elektřinu ve vysoce účinném kogeneračním režimu při splnění veškerých ekologických a hygienických předpisů. V souladu s dekarbonizačními cíli skupiny EPIF probíhá v současné době přestavba jednoho ze stávajících uhelných kotlů na čisté spalování biomasy. Po uvedení do provozu dosáhne podíl biomasy v palivovém mixu UE přibližně 40%. Výsledkem bude snížení emisí oxidu uhličitého o 130 000 tun ročně a výrazný pokles emisí síry a tuhých znečišťujících látek.

Více na www.ue.cz

CF037814_eop

 

copyright_epinfrastructure_eop_CF038149