EPIF propojí budoucí zdroje financování se svou dekarbonizační strategií

24. 8. 2023

V souladu se svým veřejným závazkem uveřejnila společnost EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“), klíčový dokument „Green Finance Framework“, tedy rámec pro „zelené financování“, který umožní společnosti vydávat „zelené“ dluhopisy, úvěry či jiné finanční instrumenty. Po implementaci robustní dekarbonizační stratege podpořené střednědobými a dlouhodobými cíli má EPIF za cíl propojit finanční prostředky získané z budoucích emisí s realizací svého transformačního plánu. EPIF má jasně definovanou vizi pro všechny aktiva v bezuhlíkovém světě a budoucí kapitálové výdaje budou směřovány především k adaptaci infrastrukturních aktiv na plně dekarbonizovanou budoucnost.

Při stanovení kritérií způsobilosti aktiv k financování prostřednictvím zelených finančních nástrojů společnost EPIF velmi úzce sledovala kritéria EU taxonomie. Green Finance Framework je připraven v souladu s Principy zelených dluhopisů publikovanými organizací ICMA. Klíčová aktiva identifikovaná jako způsobilá pro zelené financování zahrnují plynové a elektrické distribuční sítě a systémy centrálního vytápění (kogenerační elektrárny včetně navazujících tepelných sítí). EPIF plánuje v budoucnu rozšířit portfolio způsobilých aktiv, jakmile začne s realizací dalších investic souvisejících s adaptací infrastruktury na obnovitelné plyny, zejména vodíku.

 

Klíčové kroky vedoucí k dekarbonizaci aktiv identifikovaných pro zelené financování, které budou rovněž určující pro směřování budoucích kapitálových investic, jsou následující:

  • Přestavba plynové distribuční sítě pro umožnění distribuce obnovitelných plynů jako je vodík, a současně eliminace úniku metanu v přechodovém období, kdy bude stále dominantním zdrojem zemní plyn
  • Náhrada uhelných kogeneračních tepláren vyváženým portfoliem nízkoemisních zdrojů, převážně založeným na plynových teplárnách a biomasových blocích
  • Zajištění připravenosti plynových turbín v kogeneračních teplárnách na postupné zvyšování podílu obnovitelných plynů s cílem úplně nahradit zemní plyn
  • Posílení elektrické distribuční sítě a její příprava na očekávané zrychlené připojování obnovitelných zdrojů
  • Snížení nepřímých emisí (Scope 2) z nákupu elektřiny na pokrytí ztrát v distribuční síti díky postupnému navyšování podílu bezemisní energie

 

EPIF si vyžádala na tento rámec externí posudek („Second Party Opinion“) od společností (i) Shades of Green, nyní součástí S&P Global, která přiřadila rámci takzvaný světle zelený odstín („Light Shade of Green“), a (ii) Sustainable Fitch, která rámci přiřadila hodnocení „Good“. Oba externí hodnotitelé považují rámec za slučitelný s Principy zelených dluhopisů ICMA.

Schopnost vydávat zelené finanční nástroje představuje pro EPIF zásadní krok. Umožňuje nám propojit budoucí financování s naší stávající transformační strategií a směřovat investice do projektů s pozitivním dekarbonizačním dopadem. Věříme, že tímto krokem zvýšíme transparentnost našich ambicí v oblasti ESG a přispějeme k diverzifikaci naší investorské základny,“ říká Gary Mazzotti, výkonný ředitel společnosti EPIF.“

 

Dokument Green Finance Framework je k dispozici zde

Externí hodnocení od společnosti S&P Global je k dispozici zde

Externí hodnocení od společnosti Sustainable Fitch je k dispozici zde