Výsledky Skupiny EPIF za první pololetí roku 2020

15. 9. 2020

Potvrzujeme, že v průběhu šesti měsíců končících 30. červnem 2020, společnost EP Infrastructure, a.s. (“EPIF”) a její dceřiné společnosti (společně “Skupina”) pokračovaly v úspěšném hospodaření s tradičními aktivy energetické infrastruktury ve střední Evropě. Jádrem aktivit Skupiny zůstává tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství.

Skupina vlastní a provozuje:

  • plynové potrubí vedoucí přes Slovensko, jeden z největších koridorů pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy;
  • distribuční síť zemního plynu na Slovensku;
  • distribuční síť elektřiny na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů v zemi;
  • největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku, které Skupina získala v roce 2018; a
  • významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice a Maďarsku.

Hlavní aktivity Skupiny vykázaly v první polovině roku 2020 v porovnání s první polovinou roku 2019 velmi dobré výsledky, a to i navzdory současným náročným makroekonomickým podmínkám v souvislosti s pandemií COVID-19. Za dobu 12 měsíců končících 30. červnem 2020 dosáhly ukazatele EBITDA a Upravená EBITDA výše 1 566 milionů EUR a 1 536 milionů EUR, což představuje mírný pokles ukazatele Upravená EBITDA o 70 milionů EUR (-4 %) ve srovnání s mimořádnými výsledky roku 2019.

Potěšující výsledky dosažené za 12 měsíců končících 30. červnem 2020 jsou dány skutečností, že provozní výkonnost je primárně založena na výnosech z dlouhodobých smluv a výnosech společností z regulovaných odvětví. Tyto výnosy tvoří většinu provozního zisku skupiny. Mírný pokles ukazatele Upravená EBITDA v porovnání s rokem 2019 byl zapříčiněn především předzásobením dodávek plynu do Evropy v roce 2019 v souvislosti s nejistou situací ohledně obnovení tranzitní smlouvy mezi Ruskem a Ukrajinou. V důsledku toho přepravci plynu přesunuli část svých toků plánovaných na 2020 již do roku 2019, což ovlivnilo výsledky segmentu přepravy zemního plynu. Mírné teploty zejména v průběhu prvních tří měsíců roku 2020 navíc měly nepříznivý dopad na prodej tepla, což spolu s poklesem cen elektřiny způsobilo pokles výkonnosti v segmentu teplárenství. Výsledky segmentu skladování zemního plynu byly naproti tomu pozitivně ovlivněny zvýšenou cenou za skladování (tzv. summer-winter spread), což je hlavní faktor ovlivňující výnosy ze skladování zemního plynu.

Ukazatel Upravené peněžní toky (Adjusted Free Cash Flow) dosáhl za 12 měsíců končících 30. červnem 2020 výše 969 milionů EUR, což představuje pokles o 12 % v porovnání s fiskálním rokem 2019 (1 107 milionů EUR). Tento výsledek byl zapříčiněn zejména výše zmiňovaným poklesem ukazatele EBITDA a dále odlišným načasováním plateb daně z příjmu.

Současně s dosahováním pozitivních obchodních výsledků pokračovala Skupina v optimalizaci své kapitálové struktury. V lednu 2020 Skupina získala nové bankovní financování v celkové výši 800 milionů EUR (termínovaný úvěr ve výši 400 milionů EUR a komitovaný revolvingový úvěr až do výše 400 milionů EUR), oba se splatností 5 let. Skupina prostředky využila k refinancování stávajícího bankovního dluhu společnosti EPIF, který byl splatný v roce 2023. V červnu 2020 společnost eustream, a.s. vydala 7letý nezajištěný dluhopis v celkové výši 500 milionů EUR. Získané prostředky byly spolu s vlastními peněžními zdroji použity na splacení dluhopisu SPP Infrastructure Financing B.V. v hodnotě 750 milionů EUR, který byl splatný v červenci 2020.

Proporcionální Poměr čistého zadlužení Skupiny o hodnotě 4,1x k 30. červnu 2020 (31. prosince 2019: 3,9x) potvrdil závazek skupiny k udržení stabilní a předvídatelné kapitálové struktury a zůstal v souladu, respektive pod cílovou hodnotou Poměru čistého zadlužení Skupiny. Díky tomu a dalším pozitivním faktorům roku 2020 byl potvrzen investiční rating skupiny EPIF udělovaný renomovanými ratingovými agenturami Moody´s Investors Service, Fitch Ratings a S&P Global Ratings, u všech se stabilním výhledem.

Od začátku března 2020 se Skupina soustředila na zmírnění dopadu koronavirové pandemie, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Mezi klíčová opatření, která byla v této souvislosti zavedena, patřila distribuce adekvátních ochranných prostředků pro zaměstnance v provozech spolu s možností práce na dálku pro ty, jejichž přítomnost přímo na místě není nezbytná. Nepřetržité dodávky komodit a ostatních základních služeb našim zákazníkům byly zajištěny prostřednictvím zvláštního režimu separace zaměstnanců pracujících v klíčové infrastruktuře, jako jsou například dispečeři.

Závěrem lze konstatovat, že Skupina opět prokázala svou roli předního hráče v oblasti infrastruktury v regionu střední Evropy. Václav Paleček, finanční ředitel skupiny EPIF, v reakci na dosažené výsledky řekl: “Skupina prokázala svou odolnost a vykázala pozitivní výsledky i přes současný hospodářský pokles způsobený zejména propuknutím pandemie COVID-19. Stabilita provozních výsledků Skupiny pramení zejména z regulovaných a kontrahovaných výnosů, mimořádné schopnosti konverze provozního výsledku na peněžní prostředky, důsledné kontroly kreditního rizika protistran a dostatečné výše disponibilních revolvingových linek a likvidity obecně. Finanční zdraví Skupiny zůstává silné mimo jiné i díky dobře řízené strategii financování a nízkému zadlužení.”

Více informací o výsledcích a použitých finančních ukazatelích naleznete zde: https://www.epinfrastructure.cz/wp-content/uploads/EPIF_H1-2020_Press-Release.pdf.