Výsledky skupiny EP Infrastructure za první pololetí roku 2021

10. 9. 2021

Potvrzujeme, že v průběhu pololetí končícího 30. červnem 2021 společnost EP Infrastructure, a.s. („EPIF“) a její dceřiné společnosti (společně „Skupina“) pokračovaly v úspěšném hospodaření s tradičními aktivy energetické infrastruktury ve střední Evropě. Jádrem aktivit Skupiny zůstává tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství.

Skupina vlastní a provozuje:

  • plynové potrubí vedoucí přes Slovensko tvořící součást jednoho z největších koridorů pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy;
  • distribuční síť zemního plynu na Slovensku;
  • distribuční síť elektřiny na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů v zemi;
  • největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku získané v roce 2018; a
  • významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice.

Souhrn finančních výsledků je přiložen na konci zprávy. Skupina za pololetí končící 30. červnem 2021 vykázala ukazatele Základní EBITDA ve výši 665 mil. EUR a Upravená EBITDA ve výši 663 mil. EUR, přičemž za pololetí končící 30. červnem 2020 dosáhl ukazatel Základní EBITDA 817 mil. EUR a Upravená EBITDA 771 mil. EUR, což představuje pokles ukazatele Upravená EBITDA o 108 mil. EUR (-14%). Za období 12 měsíců ke dni 30. června 2021 dosáhl ukazatel Základní EBITDA 1,470 mil. EUR a Upravená EBITDA 1,418 mil. EUR, což oproti výsledkům celého roku 2020 představuje pokles ukazatele Upravená EBITDA o 108 mil. EUR (-7%).

Pokles ukazatele Upravená EBITDA ve srovnání s celým rokem 2020 byl způsoben prodejem vybraných společností v segmentu teplárenství, k němuž došlo v posledním čtvrtletí roku 2020, v kombinaci s útlumem v segmentu přepravy plynu, k němuž došlo v důsledku snížení objemu toků, jenž byl zčásti vykompenzován pozitivním vlivem počasí na segment teplárenství a distribuci plynu. Konkrétně se jednalo o následující skutečnosti:

  • Skupina prodala svůj podíl ve společnostech Pražská teplárenská a.s., a jejích dceřiných a přidružených společnostech, a PT Transit, a.s. (společně „Skupina PT“”), hlavním distributorovi tepla v Praze, a Budapesti Erömü Zrt. („BERT“), klíčovém výrobci tepla v Budapešti. Tyto prodané subjekty za pololetí končící 30. červnem 2020 společně dosahovaly ukazatele Upravená EBITDA ve výši 48 mil. EUR;
  • Segment přepravy plynu zaznamenal v pololetí končícím 30. červnem 2021 ve srovnání s pololetím končícím 30. červnem 2020 pokles ukazatele Upravená EBITDA o 101 mil. EUR, k němuž došlo zejména v důsledku snížení objemu dodávek plynu na Ukrajinu s ohledem na značně vysoký stav zásobníků plynu na Ukrajině v prvních měsících roku 2021 (způsobené značným přísunem objemů plynu ve druhé polovině roku 2020) v kombinaci s růstem tržních cen plynu v průběhu prvního pololetí roku 2021, což vedlo k nižší motivaci k přepravě plynu na Ukrajinu;
  • Segment teplárenství dosáhl v pololetí končícím 30. červnem 2021 zlepšení svých výsledků oproti pololetí končícímu 30. červnem 2020 o 21 mil. EUR a segment distribuce plynu a elektřiny o 17 mil. EUR, což bylo do značné míry způsobeno příznivým průběhem počasí.
    Výsledky skupiny jsou nadále potěšující díky skutečnosti, že provozní výkonnost je dána primárně dlouhodobými smlouvami a platbami z regulovaných aktivit. Příjmy z těchto smluv tvoří nejvýznamnější část provozního zisku Skupiny a představují pro ni spolehlivou stabilní složku příjmů i v roce, v němž docházelo k nižším zpětným dodávkám plynu na Ukrajinu a s tím i souvisejícím krátkodobým rezervacím na příslušných výstupních bodech.

Co se týká tvorby peněžních prostředků, dosáhl ukazatel Skupiny Upravené peněžní toky za období 12 měsíců ke dni 30. června 2021 výše 961 mil. EUR, což představuje meziroční pokles o 8 % ve srovnání s výsledky za fiskální rok 2020 (1,046 mil. EUR), k němuž došlo především s ohledem na zmíněný pokles ukazatele Základní EBITDA.

Vedle dosahování stabilních hospodářských výsledků pokračovala Skupina i v optimalizaci své kapitálové struktury. S ohledem na příznivé tržní podmínky vydala skupina EPIF 2. března 2021 novou emisi desetiletých dluhopisů v objemu 500 mil. EUR s úrokovou sazbou 1,816 %. Výnos z této emise skupina EPIF použila na předčasné splacení termínovaného úvěru ve výši 400 mil. EUR, splatného v lednu 2025. Dále skupina EPIF předčasně splatila dva dluhopisy v celkové hodnotě 182,5 mil. EUR a soukromý dluhopis v hodnotě EUR 70 mil., jež byly původně splatné v letech 2024-2027. Skupina rovněž úspěšně refinancovala dluhopis společnosti SPP – distribúcia, a.s. ve výši 500 mil. EUR, který byl splatný v červnu 2021, a to prostřednictvím nového dluhopisu v hodnotě 500 mil. EUR s úrokovou sazbou 1.0 % splatného v červnu 2031.

Poměr čistého zadlužení Skupiny o hodnotě 4.02x k 30. červnu 2021 (k 31. prosinci 2020: 4.05x) potvrdil závazek Skupiny k udržení konzervativní a předvídatelné kapitálové struktury a dodržení cílové hodnoty Poměru čistého zadlužení Skupiny, respektive dosáhnout nižší úrovně. Díky tomu byl potvrzen investiční rating skupiny EPIF udělovaný renomovanými ratingovými agenturami Moody´s Investors Service, Fitch Ratings a S&P Global Ratings, všechny se stabilním výhledem.

Závěrem lze konstatovat, že Skupina znovu potvrdila svou roli předního hráče v oblasti infrastruktury v regionu střední Evropy. Václav Paleček, finanční ředitel skupiny EPIF, uvedl: „Po zveřejnění mimořádných výsledků v roce 2019 a 2020 Skupina EP Infrastructure prožívá spíše očekávaný pokles provozní výkonnosti, který pramení z nižších objemů dodávek plynu přepravovaného naším plynovodem v první polovině roku 2021. Přesto Skupina opět ukázala svoji odolnost, kdy nižší objemy dodávek plynu byly do určité míry vykompenzovány výsledky v oblasti distribuce a teplárenství, kterých bylo dosaženo zejména díky příznivému průběhu počasí. Finanční zdraví Skupiny zůstává silné díky dobře zvládnuté strategii financování a dostatečnému objemu revolvingových úvěrů.“

Více informací o výsledcích a použitých finančních ukazatelích naleznete zde: https://www.epinfrastructure.cz/investori/hospodarske-vysledky/