EPH a EPIF oznamují dokončení reorganizace v rámci Skupiny a uveřejnění Kombinované účetní závěrky

12. 4. 2016

NENÍ URČENO K VŠEOBECNÉMU UVEŘEJNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ ANI DISTRIBUCI, AŤ JIŽ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO, VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ NEBO JAPONSKU, ANI V ŽÁDNÉ JINÉ JURISDIKCI, KDE BY DISTRIBUCE TOHOTO OZNÁMENÍ BYLA PROTIPRÁVNÍ

Společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s. (dále jen “EPH”) a EP Infrastructure, a.s. (dříve CE Energy, a.s.; dále jen “Společnost”) s potěšením oznamují, že dokončily reorganizaci v rámci skupiny.
Reorganizace zahrnovala mimo jiné tyto transakce:

  • Společnost od EPH nabyla 100% podíl ve společnosti EPH Gas Holding B.V., která nepřímo (prostřednictvím společností Seattle Holding B.V. a Slovak Gas Holding B.V. (dále jen “SGH”)) drží 49% podíl (a ovládá vedení) ve společnosti SPP Infrastructure, a.s. (dále jen “SPPI”), která je mateřskou společností skupiny SPPI, působící hlavně na Slovensku a sestávající (mimo jiných subjektů) ze společnosti eustream, a.s., provozovatele plynovodu, SPP – distribúcia, a.s., provozovatele rozvodné plynárenské soustavy, a NAFTA, a.s. (dále jen “NAFTA”), SPP Storage s.r.o. a podílu v POZAGAS a.s., které provozují zásobníky plynu na Slovensku a v České republice;
  •  Společnost od EPH nabyla 100 % akcií ve společnosti Czech Gas Holding Investment B.V. (dále jen “CGHI”), který drží 40,45% podíl ve společnosti NAFTA; a
  • Společnost prodala EPH 100% obchodní podíl ve společnosti JTSD Braunkohlebergbau GmbH, která kromě dalších subjektů ovládá Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (dále jen “MIBRAG”) a Saale Energie GmBH.

V souvislosti s reorganizací Společnost rovněž uzavřela smlouvu o termínovaných úvěrech ze dne 29. února 2016 (dále jen “Smlouva o úvěru EPIF”).  Věřitelé v souladu s podmínkami Smlouvy o úvěru EPIF poskytli Společnosti určité termínované úvěry v úhrnné výši 1,6 mld. EUR. Ke dni tohoto oznámení byly všechny úvěry dle Smlouvy o úvěru EPIF čerpány v plné výši a prostředky z těchto úvěrů byly použity mimo jiné k refinancování určitého zadlužení Společnosti, jakož i zadlužení některých jejích dceřiných společností.
Kromě toho v květnu 2015 provedla společnost Pražská teplárenská a.s. (dále jen “PT”, dceřiná společnost EP Energy, a.s.) odštěpení určitých aktiv sestávajících z malých lokálních zdrojů tepla a souvisejících rozvodných soustav, které se nacházely převážně na levém břehu řeky Vltavy, a převedla je společnosti Pražská teplárenská LPZ, a.s. (dále jen “PT LPZ”). Dne 29. února 2016 uzavřela společnost PT smlouvu o koupi akcií se společností Veolia Energie ČR, a.s. ve vztahu k prodeji 85% akcií, které vlastnila v PT LPZ. Realizace transakce podléhá splnění obvyklých odkládacích podmínek, včetně schválení ze strany orgánu pro ochranu hospodářské soutěže. PT a Veolia Energie ČR, a.s. rovněž uzavřely opční smlouvu ve vztahu ke zbývajícím 15% akcií PT LPZ; opci lze uplatnit v době od 1. července 2016 do 30. září 2017.

Společnost a její dceřiné společnosti (dále jen “Skupina”) rovněž uzavřely několik dalších méně podstatných transakcí spočívajících v prodeji aktiv.

Společnost dále oznamuje, že dnešního dne uveřejnila svou kombinovanou účetní závěrku vztahující se k rokům 2015, 2014 a 2013 (dále jen “Kombinovaná účetní závěrka”). Kombinovaná účetní závěrka prezentuje kombinovaná aktiva, pasiva a hospodářský výsledek Společnosti a subjektů tvořících Skupinu po reorganizaci.
Kombinovaná účetní závěrka je k dispozici na adrese

http://www.epinfrastructure.cz/investori/vyrocni-zpravy/.

Upozorňujeme, že v Kombinované účetní závěrce prezentovaná finanční situace a hospodářský výsledek Společnosti a subjektů, které tvoří Skupinu po reorganizaci, se může lišit od finanční situace a hospodářského výsledku, které Společnost nebo takové jiné subjekty případně vykážou ve svých individuálních nebo konsolidovaných účetních závěrkách, v důsledku rozdílných účetních postupů a východisek použitých při sestavování předmětných účetních závěrek.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku ani výzvu k předložení nabídky ke koupi jakýchkoli cenných papírů, a k žádnému takovému prodeji ani nedojde, v žádné jurisdikci, kde by taková nabídka, výzva k předložení nabídky nebo prodej byly protiprávní, před provedením registrace, udělením výjimky z registrační povinnosti nebo splněním kvalifikačních požadavků dle zákonů o cenných papírech jakékoli jurisdikce.

Toto oznámení nepředstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k předložení nabídky ke koupi jakýchkoli cenných papírů jakékoli osobě ve Spojených státech amerických (včetně jejich teritorií a držav, kteréhokoli státu Spojených států amerických a District of Columbia), Austrálii, Kanadě nebo Japonsku, ani v jakékoli jiné jurisdikci, kde by taková nabídka nebo výzva k předložení nabídky byla protiprávní. EPH ani Společnost neprovedla ani nezamýšlí provést registraci žádných svých cenných papírů dle zákona USA o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen “Zákon o cenných papírech”), ani dle příslušných zákonů o cenných papírech Austrálie, Kanady nebo Japonska, a žádné takové cenné papíry nesmí být nabízeny ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě ani Japonsku bez registrace nebo výjimky z registrační povinnosti dle Zákona o cenných papírech nebo dle příslušných zákonů o cenných papírech Austrálie, Kanady nebo Japonska. EPH ani Společnost nezamýšlí realizovat veřejnou nabídku žádných cenných papírů ve Spojených státech amerických, Austrálii, Kanadě ani Japonsku. 

Toto oznámení je adresováno a určeno pouze osobám v členských zemích Evropského hospodářského prostoru (dále jen “EHP”), které jsou kvalifikovanými investory ve smyslu čl. 2 odst. 1 písmeno (e) Směrnice o prospektu (Směrnice 2003/71/ES, v platném znění, včetně Směrnice 2010/73/ES) (dále jen “Kvalifikovaní investoři”). Kromě toho je ve Spojeném království toto oznámení adresováno a určeno pouze Kvalifikovaným investorům, kteří (i) jsou osobami s odbornými zkušenostmi v oblasti investic ve smyslu čl. 19 odst. 5 vyhlášky k zákonu o finančních službách a trzích z roku 2000 (propagace finančních služeb) z roku 2005, v platném znění (dále jen “Vyhláška”), (ii) jsou subjekty s vysokým čistým jměním ve smyslu čl.  49 odst. 2 písm. (a) až (d) Vyhlášky, nebo (iii) jsou osobami, vůči kterým může toto oznámení být jinak v souladu se zákonem učiněno (všechny takové osoby společně dále jen “příslušné osoby”).

Na základě tohoto oznámení nesmí jednat a nesmí se na něj spoléhat (i) ve Spojeném království ty osoby, které nejsou příslušnými osobami, a (ii) v jakémkoli členském státu EHP mimo Spojeného království osoby, které nejsou Kvalifikovanými investory.  Jakákoli investice nebo investiční činnost, které se toto oznámení týká, je k dispozici pouze příslušným osobám ve Spojeném království a Kvalifikovaným investorům v kterémkoli členském státu EHP mimo Spojeného království, a budou ji vyvíjet pouze takové osoby.