EP Infrastructure zahájil proces strategického přezkumu svých možností

9. 7. 2021

NENÍ URČENO K DISTRIBUCI VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, KANADĚ, AUSTRÁLII, JAPONSKU NEBO JINÉ JURISDIKCI, KDE BY TAKOVÉ ŠÍŘENÍ BYLO ZAKÁZÁNO NEBO OMEZENO.

EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“ nebo „Společnost“), přední evropský poskytovatel služeb energetických infrastruktur zaměřený na přepravu plynu, distribuci plynu a elektřiny, výrobu tepla a elektřiny a skladování plynu, oznamuje, že zahájil proces strategického přezkumu svých možností, které mohou zahrnovat mimo jiné také veřejnou nabídku akcií (IPO).

O společnosti EPIF

EPIF je vedoucí evropský poskytovatel služeb energetických infrastruktur, který se primárně zaměřuje na regulované a/nebo dlouhodobě zasmluvněné aktivity. Společnost vlastní a provozuje strategicky významná aktiva energetické infrastruktury napříč segmenty přepravy plynu, distribuce plynu a elektřiny, výroby a distribuce tepla a skladování plynu.

Přenos plynu: Eustream působí jako jediný provozovatel plynárenské sítě ve Slovenské republice. Plynárenská potrubí společnosti Eustream jsou součástí tzv. centrálního koridoru, který je jednou z největších a nejdůležitějších tras pro dovoz plynu do Evropy.

Distribuce plynu a elektrické energie: EPIF je předním poskytovatelem na trhu distribuce plynu ve Slovenské republice a druhým největším distributorem a dodavatelem elektřiny ve Slovenské republice.

Výroba a distribuce tepla: EPIF je významným výrobcem a distributorem tepla v České republice.

Skladování plynu: EPIF je lídrem v oblasti skladování plynu v oblastech Slovenské republiky, České republiky a Rakouska.

Dotazy:

Daniel Častvaj, castvaj@epholding.cz

Toto sdělení může obsahovat prohlášení nebo projekce budoucích událostí nebo budoucích finančních výsledků EPIF nebo jejich dceřiných společností, které jsou nebo mohou být považovány za „prohlášení o budoucích skutečnost“. Tato prohlášení o budoucích skutečnostech mohou být rozpoznána použitím výhledové terminologie, včetně pojmů „očekávat“, „věřit“, „plánovat“, „projektovat“, „předpokládat“, „vybrat“, „zaměřovat“, „pokračovat“, „odhadovat“, „zamýšlet“, „bude“, „mohl“, „může mít“, „pravděpodobně“, „by“, „měl“, „může“ či „mohl by“, nebo v každém případě jejich záporné nebo jiné formy nebo srovnatelné pojmy, nebo diskusemi o strategii, plánech, cílech, záměrech, budoucích událostech nebo úmyslech. Prohlášení o budoucích skutečnostech se mohou nebo se často materiálně odlišují od skutečných výsledků. Prohlášení o budoucích skutečnostech nejsou zárukou budoucích výsledků a takových rizik, nejistot, nepředvídatelných událostí a dalších důležitých faktorů, které mohou způsobit, že skutečné výsledky hospodaření, finanční situace a likvidity EPIF a jejích dceřiných společností nebo odvětví se budou materiálně lišit od výsledků vyjádřených nebo naznačených v informacích v těchto prohlášeních o budoucích skutečnostech. Nemáme v úmyslu tato prohlášení aktualizovat tak, aby odrážela události a okolnosti, které nastanou po datu tohoto prohlášení, nebo aby odrážela výskyt neočekávaných událostí. Mnoho faktorů může způsobit, že se skutečné výsledky budou materiálně lišit od výsledků obsažených v našich projekcích nebo prohlášeních o budoucích skutečnostech, mimo jiné včetně obecných ekonomických podmínek, našeho konkurenčního prostředí, jakož i mnoha dalších rizik specificky souvisejících s EPIF, jeho dceřinými společnostmi a jejich činností.

Toto sdělení není vydáváno a jeho kopie nesmí být distribuovány ani zasílány do Spojených států Amerických, Kanady, Austrálie nebo Japonska ani do žádné jiné jurisdikce, kde by bylo vydávání nebo distribuce tohoto sdělení zakázáno nebo omezeno.

Toto sdělení není nabídkou k prodeji cenných papírů ve Spojených státech Amerických. Cenné papíry, na které se v tomto sdělení odkazuje, nelze ve Spojených státech Amerických prodávat bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění (dále jen „Americký zákon o cenných papírech„). EPIF nemá v úmyslu registrovat jakékoliv cenné papíry ve Spojených státech Amerických ani je zde veřejně nabízet. Proto může být jakákoli nabídka nebo prodej cenných papírů uskutečněna pouze v rámci transakce vyňaté z registračních požadavků Amerického zákona o cenných papírech.

Toto sdělení je v kterémkoli členském státě Evropského hospodářského prostoru určeno pouze osobám, které jsou v takovém členském státě kvalifikovanými investory („Kvalifikovaní investoři„) ve smyslu nařízení (EU) 2017/1129 („Nařízení o prospektu„), a dalším osobám, kterým může být toto sdělení určeno na základě právních předpisů, přičemž žádná osoba, která není Kvalifikovaným investorem, nesmí jednat ani se spoléhat na toto sdělení nebo na jakýkoli jeho obsah.

Toto sdělení nepředstavuje nabídku ani výzvu, či jejich součást, k prodeji, ani výzvu k nabídce koupě, není prospektem ve smyslu Nařízení o prospektu a souvisejících právních předpisů a nepředstavuje nabídku k nabytí jakýchkoli cenných papírů. Pokud bude učiněna jakákoliv nabídka jakýchkoliv cenných papírů uvedených v tomto sdělení, investoři by měli učinit své investiční rozhodnutí výhradně na základě informací, které budou obsaženy v prospektu, který bude v souvislosti s takovou nabídkou zpřístupněn, pokud to vůbec bude relevantní.

Toto sdělení je distribuováno a určeno pouze osobám, které se nacházejí mimo Spojené království Velké Británie, nebo, pokud se nacházejí ve Spojeném království Velké Británie, Kvalifikovaným investorům (jak jsou definováni v Nařízení o prospektu, které je součástí anglického práva na základě zákona o Evropské unii (vystoupení) z roku 2018 (v originále: European Union (Withdrawal) Act 2018)), kteří jsou: (i) investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (v originále: Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dále jen „Nařízení„); (ii) subjekty s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sdělován, spadajícím pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení; nebo (iii) osobám, na které se vztahuje jiná výjimka z Nařízení (všechny tyto osoby společně se označují jako „Příslušné osoby„). Jakákoli investiční činnost, jíž se toto sdělení týká, bude dostupná pouze Příslušným osobám a budou se jí účastnit pouze Příslušné osoby. Žádná osoba, která není Příslušnou osobou, by neměla jednat nebo se spoléhat na tento dokument nebo jakýkoli jeho obsah.