Výsledky skupiny EP Infrastructure za rok končící 31. prosincem 2022

4. 4. 2023

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“) schválilo výroční zprávu za rok 2022. Výroční zpráva a související prezentace výsledků jsou k dispozici na internetových stránkách EPIF. Další informace jsou uvedeny na https://www.epinfrastructure.cz/investori/hospodarske-vysledky/.

 

Hlavními činnostmi Skupiny zůstávají tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství. Skupina vlastní a provozuje:

  • tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko;
  • distribuční síť zemního plynu na Slovensku;
  • distribuční síť elektrické energie na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů elektřiny v zemi;
  • největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku;
  • významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice.

 

Skupina vykázala za rok končící 31. prosincem 2022 ukazatele EBITDA ve výši 1.437 mil. EUR a Upravená EBITDA ve výši 1.455 mil. EUR, což představuje nárůst ukazatele Upravená EBITDA o 177 mil. EUR (+14%) ve srovnání s výsledky za kalendářní rok 2021. Další informace naleznete v souhrnu finančních výsledků uvedeném v příloze.

 

Nárůst ukazatele Upravená EBITDA za rok 2022 oproti roku 2021 byl ovlivněn zejména níže uvedenými skutečnostmi:

  • Segment přepravy plynu zaznamenal významný pokles ukazatele Upravená EBITDA o 155 mil. EUR. V důsledku ruské invaze na Ukrajinu a následně uložených sankcí proti Ruské federaci došlo k omezení téměř všech přímých toků ruského plynu do Evropy. To vedlo k 55% poklesu celkového objemu dodávek plynu z Ruské federace do EU a Velké Británie v roce 2022 ve srovnání s rokem 2021. Konkrétně společnost eustream zaznamenala 37% pokles objemu přepravovaného plynu prostřednictvím svého plynovodu, což v důsledku negativně ovlivnilo objem prodaného plynu a s ním související zajištění.
  • Přes složitou situaci na trhu a nižší distribuované objemy zůstal segment distribuce plynu a elektřiny relativně stabilní a odolný především kvůli tomu, že významná část distribučních tarifů je fixní. Hodnota ukazatele Upravená EBITDA se zvýšila o 34 mil. EUR, a to zejména díky příspěvku sekce dodávek energií, která benefitovala z konzervativní nákupní politiky.
  • Segment skladování plynu dosáhl velmi dobrých výsledků a meziročně zlepšil ukazatel Upravená EBITDA o 200 mil. EUR zejména v důsledku neobvykle vysokých spreadů na trhu s plynem, které byly zaznamenány zejména ve druhé polovině roku 2022, což umožnilo poskytovatelům skladovacích kapacit prodat svou dostupnou krátkodobou kapacitu za mimořádné ceny. Tento pozitivní finanční dopad potvrdil opční hodnotu dostupné krátkodobé kapacity, která se projevila v období značné volatility cen plynu, celkové nestability trhu a nejistoty dodávek plynu.
  • Segment teplárenství dosáhl meziroční zlepšení ukazatele Upravená EBITDA o 94 mil. EUR, což bylo do značné míry způsobeno příznivým vývojem ukazatele „power simple spread“ a velmi dobrými výsledky v oblasti služeb výkonové rovnováhy poskytovaných českému provozovateli přenosové soustavy. Tento efekt byl částečně negativně kompenzován vlivem teplejšího počasí, což vedlo k nižšímu odběru tepla (‑11% ve srovnání s předchozím rokem).

 

Vzhledem k současné vysoké volatilitě na trhu, společnost EPIF a její dceřiné společnosti pravidelně sledují a analyzují aktuální situaci na trhu, včetně současných geopolitických rizik, která jsou mimo jejich kontrolu. V rámci preventivních opatření akcionáři společnosti EPIF vyjádřili závazek a připravenost dočasně odložit výplatu dividend ze Společnosti s cílem zlepšit cash flow pozici Skupiny. Vedení EPIF pokračovalo v aktivním řízení zadlužení a likvidity Skupiny, přičemž se i nadále zaměřovalo na řízení ukazatele Proporční poměr čistého zadluženíiv Skupiny. V říjnu 2022 společnost EPIF v reakci na přetrvávající nejistotu na trhu s energiemi oznámila novou cílovou hodnotu ukazatele Proporční poměr čistého zadlužení skupiny EPIF ve výši 3,5x, která bude platit, dokud nepomine současná nejistota na trhu.

Z hlediska diverzifikace hrál nejzásadnější roli segment skladování plynu, kdy nejistota dodávek plynu a vysoce volatilní ceny komodit přispěly k vynikajícím výsledkům segmentu skladování plynu, které téměř plně kompenzovaly slabší výkonnost segmentu přepravy plynu. Odolnost skupiny dále posiluje strategická diverzifikace činností skupiny EPIF do čtyř segmentů, mezi nimiž je značné přirozené zajištění. V roce 2022 se projevila významná negativní korelace mezi aktivitami v segmentu přepravy plynu a segmentu skladování plynu a dále také růstový potenciál výroby elektřiny v době sílícího tlaku na ceny plynu.

Co se týká tvorby peněžních prostředků, dosáhl ukazatel skupiny Upravené peněžní tokyiii za rok končící 31. prosincem 2022 výše 750 mil. EUR, což představuje mírný pokles oproti loňskému roku (2021: 785 mil. EUR). Díky kvalitní struktuře aktiv a vysoce efektivnímu provoznímu řízení dokázala skupina EPIF v nadprůměrné míře přeměnit provozní zisky v peněžní toky.

Vzhledem k současné vysoké volatilitě na trhu, společnost EPIF a její dceřiné společnosti pravidelně sledují a analyzují aktuální situaci na trhu, včetně současných geopolitických rizik, která jsou mimo jejich kontrolu. V rámci preventivních opatření akcionáři společnosti EPIF vyjádřili závazek a připravenost dočasně odložit výplatu dividend ze Společnosti s cílem zlepšit cash flow pozici Skupiny. Vedení EPIF pokračovalo v aktivním řízení zadlužení a likvidity Skupiny, přičemž se i nadále zaměřovalo na řízení ukazatele Proporční poměr čistého zadluženíiv Skupiny. V říjnu 2022 společnost EPIF v reakci na přetrvávající nejistotu na trhu s energiemi oznámila novou cílovou hodnotu ukazatele Proporční poměr čistého zadlužení skupiny EPIF ve výši 3,5x, která bude platit, dokud nepomine současná nejistota na trhu.

Ke dni 31. prosince 2022 Skupina vykázala značnou likviditu, kdy stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů činil 1 548 mil. EUR, což spolu s dobrými výsledky z hlediska ukazatele Upravená EBITDA vedlo k tomu, že ukazatel Proporční poměr čistého zadlužení Skupiny činil 2,90x (2021: 4,26x), tedy výrazně méně než je aktualizovaná cílová hodnota Skupiny uvedená výše.

Finanční ředitel EPIF, Václav Paleček, se k výsledkům Skupiny vyjádřil následovně: „Rok 2022 byl obdobím, kdy chování na trhu určovaly extrémní geopolitické a makroekonomické události. Skupina procházela jednou z nejnáročnějších etap ve své historii, během níž jsme se museli přizpůsobit dynamickému vývoji na energetickém trhu v důsledku eskalace geopolitického napětí a celkové nejistoty a volatility na trhu. Přesto mohu s potěšením potvrdit, že finanční výsledky Skupiny za uplynulý rok byly dobré, což opět ukázalo, jak je Skupina díky svým diverzifikovaným provozním segmentům dobře postavená, odolná a vyvážená. Je třeba poznamenat, že relativní přispěvek jednotlivých segmentů k finančním výsledkům Skupiny se významně změnil. V kontextu současného nastavení trhu prokázal svou důležitost segment skladování plynu a nahradil tak segment přepravy plynu, jehož význam se z hlediska finanční výkonnosti Skupiny naopak snížil. Dále bych chtěl zdůraznit, že se nám podařilo splnit náš konzervativnější cíl ukazatele Proporční poměr čistého zadlužení 3,5x již na konci roku 2022, kdy jsme vykázali poměr ve výši 2,90x.

 

Další informace o výsledcích a použitých finančních ukazatelích najdete zde: https://www.epinfrastructure.cz/investori/hospodarske-vysledky/.

 


[i] EBITDA představuje výsledek hospodaření za účetní období před odečtením nákladů na daň z příjmů, finančních nákladů, finančních výnosů, ztrát ze snížení hodnoty finančních nástrojů a ostatních finančních aktiv, podílu na zisku jednotek účtovaných ekvivalenční metodou (po odečtení daně z příjmů), zisku (ztráty) z prodeje dceřiných společností, odpisů pozemků, budov a zařízení a amortizace nehmotného majetku, záporného goodwillu a ztrát ze snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku.
[ii] Upravená EBITDA představuje ukazatel EBITDA upravený takto: (a) po přičtení (je-li záporný) nebo odečtení (je-li kladný) rozdílu mezi (i) náhradou nákladů na povinný výkup a odběr energie z obnovitelných zdrojů podle slovenského zákona o podpoře OZE a Vyhlášky, vykázanou ve výnosech za příslušné období a (ii) čistými náklady zaúčtovanými na povinný výkup energie z obnovitelných zdrojů podle slovenského zákona o podpoře OZE, vždy včetně časového rozlišení (2022: 0 mil. EUR;  2021: -1 mil. EUR), a (b) po přičtení deficitu z nákupu elektřiny k pokrytí ztrát v síti aktuálního roku vyplývajícího z rozdílu mezi (i) regulovanou cenou elektřiny k pokrytí ztrát v síti platnou pro aktuální rok, což je pevná cena vypočtená podle § 28 slovenské vyhlášky č. 18/2017 Z.z., a (ii) cenou na spotovém trhu, za niž se elektřina k pokrytí ztrát v síti v aktuálním roce nakupuje; a po odečtení výše korekce (rovněž stanovené § 28 vyhláškou č. 18/2017 Z.z.,), která má vyrovnat rozdíl mezi regulovanou cenou a nákupní cenou na spotovém trhu (2022: -18 mil. EUR;  2021: 0 mil. EUR).
Slovenský zákon o podpoře OZE znamená slovenský zákon č. 309/2009 Z.z., o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhláška znamená slovenskou vyhlášku Úřadu pro regulaci síťových odvětví č. 18/2017 Z.z. (nebo jakoukoli jinou platnou vyhlášku nebo právní předpis, který ji nahradí).
[iii] Upravené peněžní toky představují peněžní toky generované (použité) v rámci provozní činnosti, po odečtení zaplacené daně z příjmů a po odečtení nákupu pozemků, budov a zařízení, investičního majetku a nehmotného majetku, po odečtení nákupu emisních povolenek a bez zohlednění změn ve vázaných peněžních prostředcích uvedených v konsolidovaném výkazu o peněžních tocích Skupiny, upravené o: (i) vliv TPS na EBITDA, (ii) vliv TPS na pracovní kapitál (iii) vliv korekce ztrát v síti na EBITDA, (iv) vliv korekce ztrát v síti na pracovní kapitál.
[iv] Poměr čistého zadlužení představuje Čisté zadlužení vydělené ukazatelem Upravená EBITDA. Proporční poměr čistého zadlužení představuje Poměr čistého zadlužení s ohledem na proporční podíl společnosti EPIF v dceřiných společnostech.
[v] Čisté zadlužení představuje Hrubé zadlužení snížené o peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (uvedené v konsolidované účetní závěrce Skupiny). Proporční čisté zadlužení představuje Čisté zadlužení s ohledem na proporční podíl společnosti EPIF v dceřiných společnostech.
[vi] Hrubé zadlužení Skupiny představuje celkové zadlužení vypočtené jako součet krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček, po odečtení neamortizovaných transakčních nákladů, příplatků a slev a po odečtení naběhlých úroků a tržního ocenění zajišťovacích nástrojů, včetně závazků z leasingu.