Výsledky skupiny EP Infrastructure za rok končící 31. prosincem 2023

26. 3. 2024

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“) schválilo výroční zprávu za rok 2023. Výroční zpráva a související prezentace výsledků jsou k dispozici na internetových stránkách EPIF. Další informace jsou uvedeny na https://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.

Hlavními činnostmi Skupiny zůstávají tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství. Skupina vlastní a provozuje:

  • tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko
  • distribuční síť zemního plynu na Slovensku
  • distribuční síť elektrické energie na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů elektřiny v zemi
  • největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku
  • významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice.

Skupina vykázala za rok končící 31. prosincem 2023 ukazatele EBITDA1 a Upravená EBITDA2 každý ve výši 1 217 mil. EUR, což oproti roku 2022 představuje u ukazatele EBITDA pokles o 220 mil. EUR a u ukazatele Upravená EBITDA pokles o 238 mil. EUR. Další informace naleznete v přiloženém přehledu finančních výsledků.

Pokles ukazatele Upravená EBITDA za rok 2023 ve srovnání s rokem 2022 byl ovlivněn zejména níže uvedenými skutečnostmi:

  • Výsledky segmentu Přeprava plynu byly v roce 2023 nepříznivě ovlivněny jednorázovými opatřeními ke zmírnění rizik, jež vedla ke snížení ziskovosti. Došlo k poklesu ukazatele Upravená EBITDA o 185 mil. EUR, tj. v meziročním srovnání o 57 %. Segment se dále potýkal s významnými obtížemi vyplývajícími z výrazného omezení toků ruského potrubního plynu, což je trend, který přetrvával i v roce 2023.
  • V segmentu distribuce plynu a elektřiny došlo k nárůstu ukazatele EBITDA o 40 mil. EUR, tj. o 7 %, což lze přičíst především zlepšení výkonnosti dodávek energií na Slovensku. K tomuto zlepšení došlo v důsledku vyšších marží a zároveň snížení nákladů na vyrovnání odchylek ve srovnání s rokem 2022, kdy byl segment negativně ovlivněn dopady spojenými s povinnostmi společnosti v roli dodavatele poslední instance za vysoké spotové ceny. Navzdory poklesu objemu dodávek v roce 2023 dosáhly obě distribuční společnosti dobrých výsledků. Objem dodávek plynu se snížil ze 48,3 TWh na 45,5 TWh, a to zejména u velkých zákazníků s nižšími jednotkovými cenami, což mělo relativně zanedbatelný finanční dopad. Podobně se snížil objem distribuce elektřiny na 6 TWh, což představuje meziroční pokles o 5 %. Společnost Stredoslovenská distribučná, monopolní distributor na středním Slovensku, však zlepšila svou výkonnost v důsledku nižších nákladů na síťové ztráty. Celkově lze konstatovat, že základní činnost distribučních společností vykazuje i nadále stabilitu a odolnost, protože významná část distribučních sazeb je fixní i pro nové regulační období začínající lednem 2023.
  • Segment skladování plynu, který je klíčový pro zmírnění výpadků dodávek a přizpůsobení se přísným dekarbonizačním strategiím stanoveným Evropskou unií, prokázal svůj význam i v roce 2023. Odolnost tohoto segmentu se projevila v reakci na vysokou poptávku po službách a zvýšených cenách za skladování plynu, přičemž ukazatel Upravená EBITDA zůstal v podstatě stabilní na úrovni 365 mil. EUR a zaznamenal pouze mírný pokles o 4 %.
  • V segmentu teplárenství došlo v důsledku relativní normalizace podmínek na trhu s elektřinou v roce 2023 ke snížení ukazatele Upravená EBITDA o 74 mil. EUR. Tento pokles byl způsoben zejména omezením dodávek tepla a snížením spreadů elektřiny, což vedlo k poklesu v oblasti služeb výkonové rovnováhy. Odběr tepla zaznamenal v meziročním srovnání úbytek o 5 %, a to především vlivem mírnějšího počasí. Nižší ceny elektřiny způsobené klesajícími cenami plynu spolu s trvale vyššími náklady na emisní povolenky negativně ovlivnily spready elektřiny. V důsledku toho došlo v segmentu teplárenství ke snížení objemu výroby elektřiny na 1,5 TWh, což představuje pokles o 40 % oproti předchozímu roku.

Co se týká tvorby peněžních prostředků, dosáhl ukazatel Skupiny Upravené peněžní toky3 za rok 2023 výše 1 016 mil. EUR, což představuje výrazné zlepšení o 38 % v porovnání s výsledky za účetní období roku 2022 ve výši 736 mil. EUR. Tento nárůst byl do značné míry ovlivněn pohyby na tzv. „marginingu“, kdy Skupina zaznamenala příjem finančních prostředků ve výši 274 mil. EUR, zatímco v roce 2022 došlo k odlivu finančních prostředků ve výši 249 mil. EUR. Skupina tak vykázala značnou likviditu, přičemž ukazatel Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty dosáhl 1 695 mil. EUR, což spolu s dobrými výsledky z hlediska ukazatele Upravená EBITDA vedlo k tomu, že proporční poměr čistého zadlužení Skupinyiv činil 2,7x (k 31. prosinci 2022 dosahoval 2,9), což je výrazně níže než aktualizovaný cíl Skupiny ve výši 3,5x.

Během náročného období posledních let, poznamenaného pandemií COVID-19 a ruskou invazí na Ukrajinu, prokázal EPIF svou odolnost a účinně se přizpůsobil změnám v dynamice trhu, regulatorním požadavkům, podpůrným opatřením ze strany státu a geopolitickému napětí. Tato adaptabilita vychází z diverzifikace portfolia Skupiny, jež zahrnuje různé ekonomické modely a spolupráci s různými partnery v rámci celého regionu.

Společnost EPIF a její dceřiné společnosti i nadále pravidelně monitorují a analyzují aktuální situaci na trhu, včetně geopolitických rizik, jež nemohou ovlivnit. V průběhu celého sledovaného období pokračovalo vedení EPIF v aktivním řízení rizik, zadluženosti a likvidity Skupiny, přičemž v těchto oblastech prokázalo oproti předchozímu roku zlepšení. Skupina EPIF klade i nadále hlavní důraz na udržení ukazatele proporčního poměru čistého zadlužení4 Skupiny, který je v současné době stanoven na úrověň nižší než 3,5x, tak, aby odpovídal ratingu investičního stupně.

Finanční ředitel EPIF Václav Paleček k výsledkům Skupiny uvádí: „Když se ohlédneme za uplynulými dvěma lety, dosáhla naše skupina dobrých výsledků. Rovněž prokázala značnou odolnost a strategickou přizpůsobivost v podmínkách nestability trhu vzniklých v důsledku geopolitického napětí a požadavků Green Dealu pro Evropu. Po otřesech v dodávkách plynu v roce 2022 došlo v roce 2023 na trhu se zemním plynem k postupnému obnovení rovnováhy. Naše konzervativní finanční strategie, jež klade důraz na udržení nebo obnovení ratingu investičního stupně a podporu odolnosti Skupiny prostřednictvím diverzifikace segmentů, se pozitivně odrazila v dobrých výsledcích, které se nám v roce 2023 podařilo dosáhnout. Proto jsme s finanční stabilitou Skupiny k 31. prosinci 2023 velmi spokojeni.“

Další informace o výsledcích a použitých finančních ukazatelích naleznete zde: https://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.

 


 

1) EBITDA představuje výsledek hospodaření za účetní období před odečtením nákladů na daň z příjmů, finančních nákladů, finančních výnosů, změny ztrát ze snížení hodnoty finančních nástrojů a ostatních finančních aktiv, podílu na zisku (ztrátě) jednotek účtovaných ekvivalenční metodou (po odečtení daně z příjmů), zisku (ztráty) z prodeje dceřiných společností, odpisů pozemků, budov a zařízení a odpisů nehmotného majetku, záporného goodwillu a ztrát ze snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku.
2) Upravená EBITDA představuje ukazatel  EBITDA po přičtení deficitu z nákupu elektřiny k pokrytí ztrát v síti aktuálního roku vyplývajícího z rozdílu mezi (i) regulovanou cenou elektřiny k pokrytí ztrát v síti platnou pro aktuální rok, což je pevná cena vypočtená podle § 28 slovenské vyhlášky č. 18/2017 Z.z., a (ii) cenou na spotovém trhu, za niž se elektřina k pokrytí ztrát v síti v aktuálním roce nakupuje; a po odečtení výše korekce (rovněž stanovené § 28 vyhláškou č. 18/2017 Z.z.,), která má vyrovnat rozdíl mezi regulovanou cenou a nákupní cenou na spotovém trhu (2023: 0 mil. EUR; 2022: -18 mil. EUR). Vyhláška znamená slovenskou vyhlášku Úřadu pro regulaci síťových odvětví č. 18/2017 Z.z. (nebo jakoukoli jinou platnou vyhlášku nebo právní předpis, který ji nahradí)
3) Upravené peněžní toky představují peněžní toky generované (použité) v rámci provozní činnosti, po odečtení zaplacené daně z příjmů a po odečtení nákupu pozemků, budov a zařízení, investičního majetku a nehmotného majetku, po odečtení nákupu emisních povolenek a bez zohlednění změn ve vázaných peněžních prostředcích uvedených v konsolidovaném výkazu o peněžních tocích Skupiny, upravené o: (i) vliv TPS na pracovní kapitál, (ii) vliv korekce ztrát v síti na EBITDA, (iii) vliv korekce ztrát v síti na pracovní kapitál.
4) Poměr čistého zadlužení představuje Čisté zadlužení vydělené ukazatelem Upravená EBITDA. Proporční Poměr čistého zadlužení představuje Poměr čistého zadlužení s ohledem na proporční podíl společnosti EPIF v dceřiných společnostech.
5) Čisté zadlužení představuje Hrubé zadlužení snížené o peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (uvedené v konsolidované účetní závěrce Skupiny). Proporční čisté finanční zadlužení představuje Čisté zadlužení s ohledem na proporční podíl společnosti EPIF v dceřiných společnostech.
6) Hrubé zadlužení Skupiny představuje celkové zadlužení vypočtené jako součet krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček, po odečtení neamortizovaných transakčních nákladů, příplatků a slev a po odečtení naběhlých úroků. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Hrubé finanční zadlužení nezahrnuje tržní ocenění zajišťovacích nástrojů, protože je vykázáno v položkách Finanční nástroje a finanční závazky a Finanční nástroje a ostatní finanční aktiva.