Výzva k převzetí akcií na jméno

11. 11. 2016

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČ: 024 13 507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 21608 (dále jen „Společnost“) dle § 542 ve spojení s § 529 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vyzývá jediného akcionáře Společnosti, společnost Energetický a průmyslový holding, a.s., IČO: 283 56 250, se sídlem na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen „Jediný akcionář“), k osobnímu převzetí akcií na jméno (v listinné podobě) vydaných Společností, a to v termínu od 11. 11. 2016 do 11. 2. 2017, každý pracovní den, vždy od 9.00 hod. do 17.00 hod., v sídle Společnosti na adrese Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1. Jiný termín převzetí akcií je možné dohodnout po předchozí domluvě.

Odůvodnění:

Dne 14. 10. 2016 přijal Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií Společnosti na akcie v listinné podobě a současně rozhodl o s tím souvisejících změnách stanov Společnosti. Přeměna akcií byla dne 14. 10. 2016 zapsána do obchodního rejstříku a uvedené rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ze dne 14. 10. 2016 bylo zveřejněno v Obchodním věstníku a na webových stránkách Společnosti. Ke dni 9. 11. 2016 zrušil Centrální depozitář cenných papírů a.s. (dále jen „CDCP“) evidenci zaknihovaných cenných papírů vydaných Společností, ISIN: CZ0009000246 (dále jen „Emise“).

Upozornění:

Akcie na jméno (v listinné podobě), budou předány Jedinému akcionáři, který ke dni zrušení evidence zaknihovaných cenných papírů u CDCP, tedy ke dni 9. 11. 2016, byl ve výpisu z evidence Emise evidován jako vlastník akcií Společnosti. Akcie budou vydávány jako hromadné akcie. Nepřevzaté akcie, s jejichž převzetím bude Jediný akcionář v prodlení, a které si nepřevezme ani v dodatečné lhůtě, budou prodány ve veřejné dražbě a výtěžek z prodeje bude, po započtení pohledávek vzniklých Společnosti v souvislosti s jejich prodejem, vyplacen Jedinému akcionáři.

V Praze dne 11. 11. 2016

 

Daniel Křetínský,

předseda představenstva EP Infrastructure, a.s.

 

Marek Spurný,

člen představenstva EP Infrastructure, a.s.