Výsledky Skupiny EP Infrastructure za rok končící 31. prosincem 2018

17. 4. 2019

S potěšením potvrzujeme, že v průběhu 12 měsíců končících 31. prosincem 2018 společnost EP Infrastructure, a.s. („EPIF“) a její dceřiné společnosti (společně „Skupina“) pokračovaly v úspěšném hospodaření s jejich tradičními aktivy energetické infrastruktury ve střední Evropě. Jádrem aktivit skupiny zůstává tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství.

Skupina vlastní a provozuje:

  • Plynové potrubí vedoucí přes Slovensko, jeden z největších koridorů pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy;
  • Distribuční síť zemního plynu na Slovensku;
  • Distribuční síť elektřiny na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů v zemi;
  • Největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě; a
  • Významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice a Maďarsku.

Souhrn finančních výsledků Skupiny naleznete v odkazu níže, hlavní aktivity Skupiny v roce 2018 zůstávají stabilní a předvídatelné. EBITDA a Upravená EBITDA dosáhly v roce 2018 celkem 1,425 milionů EUR a 1,466 milionů EUR, což představuje mírný nárůst ukazatele Upravená EBITDA o 5 milionů EUR v porovnání s obdobím 12 měsíců končícím 31. prosince 2017.

Skupina také vygenerovala volné peněžní prostředky (Free Cash Flow) ve výši 1,055 milionu EUR za období 12 měsíců končící 31. prosince 2018, což představuje 1% zvýšení oproti roku 2017. Roční výsledky znovu potvrzují, že Skupina se svým diverzifikovaným charakterem regulovaných a dlouhodobě kontrahovaných činností působí ve stabilním a předvídatelném obchodním prostředí a nadále exceluje při konverzi provozního zisku na hotovost.

  • Segment Tranzitu zemního plynu zůstává nejvýznamnějším přispěvatelem do výkonnosti Skupiny s Upravenou EBITDA ve výši 665 milionů EUR (v roce 2017 celkem 664 milionů EUR).
  • Upravená EBITDA za segment Distribuce plynu a elektřiny dosáhla 502 milionů EUR (v roce 2017 ve výši 510 milionů EUR).
  • Segment Teplárenství dokázal vylepšit Upravenou EBITDA na 153 milionů EUR (v roce 2017 celkově 150 milionů EUR), a konečně
  • Segment Skladování zemního plynu vygeneroval zvláště potěšující Upravenou EBITDA ve výši 147 milionů EUR (v roce 2017 v hodnotě 144 milionů EUR).

Vedle dosažení skvělých obchodních výsledků Skupina také pokračuje v optimalizaci své kapitálové struktury. Poté, co jí byl udělen investiční rating od všech tří velkých ratingových agentur, EPIF v dubnu 2018 úspěšně vstoupila na kapitálový trh s vydáním dluhopisů o nominální hodnotě 750 milionů EUR a 6letou splatností. Proporcionální Poměr čistého zadlužení o hodnotě 4.2x Upravené EBITDA k 31. prosinci 2018 potvrdil závazek Skupiny ke stabilní a předvídatelné kapitálové struktuře a zůstává v souladu a jednoznačně pod cílovou hodnotou Poměru čistého zadlužení Skupiny.

Závěrem lze konstatovat, že Skupina opět prokázala svou roli vedoucího hráče na poli energetické infrastruktury ve středoevropském regionu. Gary Mazzotti, místopředseda představenstva EPIF, v reakci na dosažené výsledky uvedl, že: „Strategie založená na diverzifikované struktuře Skupiny sestávající z regulovaných a dlouhodobě kontrahovaných aktiv, díky které EP Infrastructure dosahuje předvídatelných a stabilních výnosů, zůstává nadále v platnosti, což dokazují i velmi potěšující výsledky za rok 2018“.

Pro více podrobností o výsledcích a o použitých finančních ukazatelích viz zde.

Plné znění zprávy.