EPIF posiluje svou dekarbonizační strategii, do roku 2050 má v plánu dosáhnout nulových čistých emisí

23. 6. 2023

V uplynulých letech se společnost EP Infrastructure (dále jen „EPIF“) stala lídrem energetické transformace v Evropě. Je přesvědčena o nezbytnosti prosazování dlouhodobých záměrů a cílů EU v oblasti dekarbonizace a snižování emisí. EPIF má jasně definovanou transformační strategii a vizi pro všechna aktiva ohledně jejich role v bezuhlíkovém světě. Uvědomuje si však potřebu tuto strategii formalizovat a stanovit střednědobé a dlouhodobé cíle v souladu s vědeckými poznatky. Proto společnost zpřesnila své dekarbonizační cíle tak, aby odpovídaly cestám snižování emisí v rámci závazku omezit globální oteplování pod 1,5 °C. Ke stávajícímu dlouhodobému cíli dosáhnout do roku 2040 uhlíkové neutrality nyní připojila cíl dosáhnout do roku 2050 nulových čistých emisí („net-zero“). EPIF se snaží aktivně přispívat k urychlení dekarbonizace prostřednictvím jedinečné kombinace infrastrukturních aktiv s výbornými předpoklady pro transformaci.

„Podle našeho názoru je zásadní, abychom si pouze nekladli ambiciózní dekarbonizační cíle, ale abychom je současně podpořili přesvědčivým plánem transformace. Tyto cíle jsme formulovali na základě obsáhlého dialogu s týmy napříč našimi obchodními segmenty. Dlouhodobé cíle v zásadě reflektují snahy EPIF o ukončení spalování fosilních paliv do roku 2040 a snížení emisí metanu z naší plynárenské infrastruktury na absolutní minimum do roku 2050 s následnou kompenzací veškerých zbytkových emisí,“ vysvětluje Petr Choutka, manažer pro udržitelnost skupiny EPIF.

Jako významný provozovatel plynové infrastruktury si je společnost EPIF vědoma toho, že úloha zemního plynu v rámci rychlého snižování emisí je pouze dočasná a že je nutné jej postupně nahradit obnovitelnými plyny, jako je biometan nebo vodík. Proto převzala roli lídra v oblasti přechodu na vodík a v současné době se zaměřuje na posouzení kompatibility infrastruktury s vodíkem a možnost přestavby na vodík, jež považuje za zásadní faktory při plánování investic. Ve střednědobém horizontu je pro rychlé snížení emisí klíčové postupné ukončení výroby energie z uhlí a nahrazení hnědouhelných tepláren vyváženým mixem vysoce účinných paroplynových tepláren s částečnou připraveností na spalování vodíku, biomasových kotlů a zařízení na energetické využití odpadu. Tyto kroky umožní společnosti EPIF dosáhnout jejího cíle snížit do roku 2030 emise CO2 o 60 % ve srovnání s rokem 2022. Kromě toho se společnost zavázala snížit do roku 2030 emise metanu o 30 % v souladu s Globálním metanovým závazkem.

EPIF nezapomíná ani na sociální aspekt energetické transformace a uvědomuje si, že v boji proti změně klimatu nelze uspět bez přijetí ze strany veřejnosti. Zajištění přístupu k základním energetickým komoditám je klíčové pro dobré životní podmínky všech domácností a náhlé zvýšení cen může neúměrně postihnout nízkopříjmové rodiny. Proto se EPIF v rámci svých možností zaměřuje především na zachování cenové dostupnosti těchto komodit. Václav Paleček, finanční ředitel skupiny, dodává: „Jako významný provozovatel sítí dálkového vytápění v České republice se společnost EPIF řadí k cenově nejvýhodnějším dodavatelům tepla a její ceny se drží výrazně pod celostátním průměrem. Rovněž aktivně podporujeme naše zákazníky, ať již domácnosti, či organizace, v hledání možných úspor ve spotřebě tepla a elektřiny, protože si uvědomujeme, že nejlevnější energie je taková, která se vůbec nespotřebuje.“

Úsilí společnosti EPIF v oblasti ESG se odrazilo i v hodnocení agentury Morningstar Sustainalytics, která jí v prosinci 2022 udělila silný rating 18,2. Tento výsledek představuje zlepšení (čím nižší skóre, tím lépe) oproti ratingu 20,0, jejž společnost EPIF získala při předchozím hodnocení, a potvrdil tak její pozici v kategorii nízkého rizika. Společnost obsadila 5. místo mezi více než 80 společnostmi v sektoru Multi-utilities. V listopadu 2022 aktualizovala své hodnocení také agentura S&P Global Ratings, která společnosti EPIF udělila 63 bodů ze 100, což představuje mírné zhoršení oproti loňským 66 bodům (čím vyšší skóre, tím lépe).

Gary Mazzotti, CEO společnosti EPIF, uvedl: „Mám velkou radost z dalšího významného milníku v oblasti ESG. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Budeme i nadále transparentně informovat o naší transformační cestě a dále posilovat transparentnost ve zveřejňování informací, aby to přinášelo prospěch všem zúčastněným stranám.“

EPIF zároveň zveřejňuje svou 5. zprávu o udržitelnosti, která obsahuje další podrobnosti o její transformační strategii, cílech v oblasti ESG a přináší přehled výsledků skupiny v roce 2022 s důrazem na environmentální, sociální a správní aspekty její činnosti.

Zprávu o udržitelnosti skupiny EPIF za rok 2022 najdete zde
Politiky udržitelnosti skupiny EPIF nejdete zde