Zveřejnění výsledků skupiny EP Infrastructure za rok končící 31. prosincem 2021

7. 4. 2022

Představenstvo EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“ a dohromady se svými dceřinými společnosti „Skupina“) schválilo konsolidovanou účetní závěrku Skupiny za rok končící 31. prosincem 2021. Konsolidovaná účetní závěrka Skupiny a související prezentace výsledků za rok končící 31. prosincem 2021 jsou k dispozici na webu EPIF. Pro více informací navštivte prosím https://www.epinfrastructure.cz/investori/hospodarske-vysledky/.

Hlavními činnostmi Skupiny zůstávají tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství.

Skupina vlastní a provozuje:

 • tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko, který je součástí jednoho z největších koridorů pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy,
 • distribuční síť zemního plynu na Slovensku,
 • distribuční síť elektrické energie na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů elektřiny v zemi,
 • největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku získané v roce 2018;
 • významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice.

 

Skupina za rok končící 31. prosincem 2021 vykázala ukazatele EBITDA[i] ve výši 1 279 mil. EUR a Upravená EBITDA[ii] ve výši 1 277 mil. EUR, což představuje pokles ukazatele Upravená EBITDA o 249 mil. EUR (‑16 %) ve srovnání s výsledky za kalendářní rok 2020. Více informací lze nalézt v souhrnu finančních výsledků uvedeném v příloze.

Pokles ukazatele Upravená EBITDA oproti roku 2020 byl způsobem útlumem v segmentu přepravy plynu, k němuž došlo v důsledku snížení objemu dodávek plynu, v kombinaci s prodejem vybraných společností v segmentu teplárenství v posledním čtvrtletí roku 2020, což bylo částečně vykompenzováno pozitivním vlivem počasí na segment teplárenství a distribuce zemního plynu. Pokud jde o jednotlivé segmenty, tyto byly ovlivněny především:

 • Segment přepravy plynu zaznamenal v roce končícím 31. prosince 2021 pokles ukazatele Upravená EBITDA o 199 mil. EUR, k němuž došlo zejména v důsledku mimořádně nízkých dodávek plynu na Ukrajinu a obecně nižších toků plynu s ohledem na celkové snížení dodávek ruského plynu do Evropy a omezení objemů nad rámec dlouhodobě rezervovaných dodávek.
 • V segmentu distribuce plynu a distribuce elektřiny došlo v roce končícím 31. prosince 2021 ke zvýšení ukazatele Upravená EBITDA o 20 mil. EUR, což bylo do značné míry způsobeno zvýšením objemů dodávek vlivem příznivého průběhu počasí a vyšší spotřeby domácností během pandemie COVIDU-19.
 • Segment skladování plynu vykázal za rok končící 31. prosincem 2021 pokles ukazatele Upravená EBITDA o 35 mil. EUR. Po mimořádných výsledcích v segmentu v roce 2020 dosažených vlivem vysokých cen krátkodobých kontraktů došlo ke snížení sazeb za skladování, což potvrdilo obrácenou závislost mezi cenami za skladovaní a cenou komodity. Zatímco po teplé zimě 2019/2020 byl stav zásobníků plynu neobvykle vysoký, v následujícím období došlo v důsledku chladnějšího počasí v kombinaci s omezením dodávek ruského plynu v roce 2021 k mimořádnému snížení stavu zásobníků v celé Evropě.
 • Segment teplárenství dosáhl v roce končícím 31. prosincem 2021 zlepšení ukazatele Upravená EBITDA o 37 mil. EUR (ve srovnání s Pro forma upravenou EBITDA[iii] ve výši 68 mil. EUR v roce 2020), což bylo způsobeno především vyšší výrobou energie vlivem příznivého průběhu počasí a vývoje cen komodit.

 

V posledním čtvrtletí 2020 Skupina prodala svůj podíl ve společnostech (i) Pražská teplárenská a.s. a jejích dceřiných a přidružených společnostech a ve společnosti PT Transit, a.s. (společně dále jen „Skupina PT“), hlavním distributorovi tepla v Praze, a (ii) Budapesti Erömü Zrt. (“BERT”), klíčovém výrobci tepla v Budapešti. Tyto prodané subjekty za rok končící 31. prosince 2021 společně dosahovaly ukazatele Upravená EBITDA ve výši 69 mil. EUR.

Výsledky Skupiny za rok 2021 byly i nadále potěšující díky skutečnosti, že provozní výkonnost je dána primárně dlouhodobými smlouvami a platbami z regulovaných aktivit. Příjmy z těchto smluv tvořily nejvýznamnější část provozního zisku Skupiny a představovaly pro ni spolehlivou a stabilní složku příjmů i v roce, jenž byl ovlivněn poklesem dodávek plynu na Ukrajinu a s tím souvisejících krátkodobých rezervací přepravních kapacit na příslušných výstupních bodech. Skupina pokračuje v zajišťování cenového rizika komodit, zejména v souvislosti s přepravou plynu, dodávkou plynu a elektřiny a výrobou tepla a elektřiny. Zajišťovací politika na období 2022 – 2024 pokrývá k 31. březnu 2022 především významné objemy plynu související s přepravou plynu, nákup plynu a elektřiny za účelem dodávky koncovým odběratelům a 3,8 TWh elektřiny a 4,7 mil. tun emisních povolenek souvisejících s výrobou tepla a elektřiny.

Co se týká tvorby peněžních prostředků, dosáhl ukazatel Skupiny Upravené peněžní tokyiii za rok končící 31. prosince 2021 výše 785 mil. EUR. Díky kvalitní struktuře našich aktiv a vysoce efektivnímu provoznímu řízení Skupina dokázala v nadprůměrné míře přeměnit provozní zisky v peněžní toky.

V souvislosti s očekávaným zhoršením provozní výkonnosti v roce 2021 se Skupina zaměřila na snižování své zadluženosti v souladu s tím, aby byl ukazatel Proporční Poměr čistého zadlužení Skupiny udržen na cílové hodnotě 4,3x stanovené vedením.

 • S ohledem na příznivé tržní podmínky vydala společnost EPIF v březnu 2021 novou emisi desetiletých dluhopisů v objemu 500 mil. EUR s úrokovou sazbou 1,816 %. Výnos z této emise společnost EPIF použila na předčasné splacení termínovaného úvěru ve výši 400 mil. EUR, splatného v lednu 2025. Dále společnost EPIF předčasně splatila dva tzv. schuldschein úvěry v celkové hodnotě 182,5 mil. EUR, které byly původně splatné v letech 2024 a 2026, a privátně umístěnou emisi dluhopisů v hodnotě 70 mil. EUR, jež byla původně splatná v roce 2027.
 • Skupina rovněž úspěšně refinancovala emisi dluhopisů společnosti SPP – distribúcia, a.s., ve výši 500 mil. EUR, která byla splatná v červnu 2021, a to prostřednictvím nové emise dluhopisů v hodnotě 500 mil. EUR s úrokovou sazbou 1,0 % splatné v červnu 2031.
 • V průběhu roku 2021 byly z vlastních peněžních zdrojů splaceny nebo částečně splaceny jiné úvěry a půjčky v rámci skupiny SPPI ve výší 245 mil. EUR.

 

Proporční Poměr čistého zadlužení[iv] Skupiny o hodnotě 4,26x ke dni 31. prosince 2021 (k 31. prosince 2020: 4.05x) potvrdil závazek Skupiny k udržení konzervativní a předvídatelné kapitálové struktury a dodržení výše uvedené cílové hodnoty Proporčního Poměru čistého zadlužení, respektive dosažení nižší úrovně.

S ohledem na současnou situaci na trhu a zvýšené riziko spojené s charakterem obchodní činnosti byl EPIF 4. března 2022 zařazen ratingovou agenturou Fitch Ratings Ireland Limited do kategorie „Rating Watch Negative“ a 10. března 2022 ratingovou agenturou S&P Global Ratings Europe Limited do kategorie „CreditWatch Negative“, zatímco agentura Moody’s Deutschland GmbH dne 23. března 2022 snížila hodnocení „Corporate Family Rating“ společnosti EPIF o jeden stupeň (z úrovně Baa3 na úroveň Ba1) a dluhopisů společnosti EPIF o dva stupně (z úrovně Baa3 na úroveň Ba2). V souvislosti s vojenskou invazí na Ukrajině a s tím spojenými sankcemi namířenými proti Ruské federaci společnost EPIF a její dceřiné společnosti průběžně sledují aktuální situaci na trhu, včetně aktuálních geopolitických rizik, které jsou mimo jejich kontrolu. V rámci preventivních opatření akcionáři společnosti EPIF oznámili, že mají v úmyslu vykonávat svá hlasovací práva tak, že nedojde k vyplácení dividend společností EPIF ani k akvizicím ze strany skupiny EPIF, dokud se situace nestabilizuje.

Skupina znovu potvrdila svou roli předního hráče v oblasti infrastruktury ve střední Evropě. Václav Paleček, finanční ředitel skupiny EPIF, uvedl: „Po zveřejnění mimořádných výsledků v letech 2019 a 2020 zaznamenala skupina EPIF v zásadě očekávaný pokles provozní výkonnosti, který plyne zejména z nižších objemů dodávek plynu přepravovaného naším plynovodem v roce 2021. Pokud jde o invazi na Ukrajině a s ní související sankce proti Ruské federaci, do současné chvíle nedošlo k přerušení dodávek plynu z Ruska a nic nenasvědčuje tomu, že by hlavní ruský přepravce neměl splnit své smluvní závazky. V současné době navíc žádné sankce proti Ruské federaci nevyvolávají tlak na likviditu skupiny EPIF. Finanční výsledky Skupiny zůstávají silné díky její strategické pozici podpořené regulovanými a dlouhodobě nasmlouvanými obchody, dobře zvládnutou strategií financování a vyjádřenou podporou od akcionářů“.

 

EP Infrastructure, a.s., je emitentem těchto dluhopisů:

Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 1,816 % a splatné v roce 2031, ISIN: XS2304675791

Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 2,045 % a splatné v roce 2028, ISIN: XS2062490649

Seniorní dluhopisy v objemu 600.000.000 EUR, úročené sazbou 1,698 % a splatné v roce 2026, ISIN: XS2034622048

Seniorní dluhopisy v objemu 750.000.000 EUR, úročené sazbou 1,659 % a splatné v roce 2024, ISIN: XS1811024543

 

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Václav Paleček
Vztahy s investory
EP Infrastructure, a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 200
F: +420 232 005 400
palecek@epinfrastructure.cz

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Společnost neposkytuje žádné prohlášení, záruku nebo závazek, ať již výslovný či konkludentní, ohledně nestrannosti, přesnosti, úplnosti nebo správnosti tohoto sdělení nebo názorů v něm obsažených a nelze se na ně spoléhat. Toto sdělení nebylo nezávisle ověřeno a nebude aktualizováno. Toto sdělení, zejména budoucí projekce, platí pouze k datu vydání tohoto dokumentu a nejsou zamýšleny jako jakákoli záruka budoucích výsledků. Společnost EP Infrastructure, a.s. („Společnost“) výslovně odmítá jakékoli povinnosti či závazky k vydání aktualizace nebo revize tohoto sdělení, včetně finančních údajů nebo budoucích projekcí, a nezveřejní žádné úpravy tohoto prohlášení, které případně provede s ohledem na změny v očekáváních Společnosti či jakoukoli změnu událostí, podmínek nebo okolností, na nichž se takové budoucí projekce zakládají, případně jiné události či okolnosti, k nimž dojde po datu vydání tohoto dokumentu. Tržní údaje použité v tomto prohlášení, u nichž není uveden konkrétní zdroj, jsou odhady Společnosti a nebyly nezávisle ověřeny. Společnost výslovně odmítá jakoukoli povinnost do budoucna vypracovávat či předkládat zprávy o svých finančních výsledcích či jiné údaje srovnatelné s informacemi uvedenými v tomto sdělení, pokud k tomu nebude povinna na základě platných právních předpisů, které se k ní vztahují.
Toto prohlášení obsahuje budoucí projekce. Budoucími projekcemi se rozumí veškerá prohlášení uvedená v těchto prohlášení, která se netýkají historických skutečností. Budoucí projekce představují aktuální očekávání a odhady Společnosti vztahující se k její aktuální finanční situaci, výsledkům hospodaření, plánům, cílům, budoucí výkonnosti a obchodní činnosti. Mezi tato prohlášení patří mimo jiné veškerá prohlášení, kterým předchází nebo po nichž následují výrazy jako „cíl“, „věříme“, „očekáváme“, „máme za cíl“, „zamýšlíme“, „můžeme“, „předpokládáme“, „odhadujeme“, „plánujeme“, „bude“, „může mít“, „pravděpodobně“, „měl by“, „by“, „mohl by“ a další slova a výrazy obdobného významu či takové výrazy v záporu. Tyto budoucí projekce zahrnují známá a neznámá rizika, nejistoty a další důležité faktory mimo kontrolu Společnosti, které by mohly vést k tomu, že skutečné výsledky, výkonnost nebo úspěchy Společnosti a jejích dceřiných společností (společně dále jen „Skupina“) se budou podstatně lišit od očekávaných výsledků, výkonnosti nebo úspěchů vyjádřených nebo naznačených v takových budoucích projekcích. Tyto budoucí projekce se zakládají na řadě předpokladů o současných a budoucích strategiích Skupiny a prostředí, v němž bude do budoucna působit. Výsledky hospodaření Skupiny, její finanční situace, likvidita, rezervy a vývoj v odvětví, v němž Skupina soutěží, se mohou vlivem mnoha faktorů podstatně lišit od očekávání vyjádřených nebo naznačených v budoucích projekcích. Mezi tyto faktory patří mimo jiné (i) nepříznivé nebo nejisté globální či regionální ekonomické podmínky, včetně potenciálních dopadů pandemie COVID-19, (ii) další eskalace geopolitických konfliktů, včetně pokračující invaze na Ukrajině, které vedou mimo jiné k výkyvům cen komodit, výpadkům v dodávkách, rozšiřování sankčních režimů a dalším finančním či obchodním omezením (iii) neprovedení klíčových strategií Skupiny, (iv) nedostatečné dodávky či neočekávané zvýšení cen paliv a jiných surovin, případně nákladů na dopravu, (v) závislost na malém počtu dodavatelů v odvětví energetiky a teplárenství, v němž Skupina podniká, (vi) neúspěšná integrace a správa získaných společností, a (vii) změny právních předpisů či regulatorních požadavků. S ohledem na tato rizika a nejistoty byste se neměli spoléhat na budoucí projekce jako na predikce skutečných výsledků.
Toto prohlášení obsahuje určité finanční ukazatele, které nejsou ukazateli definovanými v Mezinárodních standardech účetního výkaznictví, jmenovitě EBITDA, Upravená EBITDA, Pro forma upravená EBITDA, Upravené peněžní toky, Poměr čistého zadlužení, Hrubé zadlužení a Čisté zadlužení (ať již na plně konsolidovaném nebo poměrném základě). Uvedené ukazatele nepředstavují ukazatele se stejnými nebo podobnými názvy, které mohou být definovány v jakémkoli dokumentu týkajícím se jakýchkoli finančních závazků Skupiny.
Toto prohlášení je třeba číst ve spojení s konsolidovanou výroční zprávou za rok 2021 zveřejněnou na stránkách www.epinfrastructure.cz.
Úvěrový rating nepředstavuje doporučení ke koupi, prodeji nebo držení jakýchkoli cenných papírů a ratingová agentura může rating kdykoli změnit, pozastavit nebo zrušit.
Toto sdělení obsahuje vnitřní informace definované v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 (nařízení o zneužívání trhu).
[i] EBITDA představuje výsledek hospodaření za účetní období před odečtením nákladů na daň z příjmů, finančních nákladů, finančních výnosů, zisku (ztráty) z derivátových finančních nástrojů, podílu na zisku/ztrátě jednotek účtovaných ekvivalenční metodou (po odečtení daně z příjmu), zisku (ztráty) z prodeje dceřiných společností, subjektů zvláštního určení, společných podniků a přidružených podniků, odpisů pozemků, budov a zařízení a odpisů nehmotného majetku a záporného goodwillu. EBITDA odpovídá ukazateli Základní EBITDA uvedenému v konsolidované výroční zprávě skupiny EPIF za rok 2021
[ii] Upravená EBITDA představuje ukazatel EBITDA upravený takto: (a) po odečtení nákladů na snížení hodnoty pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku (2021: 3 mil. EUR; 2020: 2 mil. EUR), (b) o zisk z prodeje nevyužívaných neprovozních pozemků a ostatního majetku a další vybrané nepeněžní zisky související s majetkem  (2021: 0 mil. EUR; 2020: 4 mil. EUR) (c) po přičtení (je-li záporný) či odečtení (je-li kladný) rozdílu mezi (i) náhradou nákladů na povinný výkup a odběr energie z obnovitelných zdrojů podle slovenského zákona o podpoře OZE a vyhlášky, vykázanou ve výnosech za příslušné období a (ii) čistými náklady zaúčtovanými na povinný výkup energie z obnovitelných zdrojů podle slovenského zákona o podpoře OZE, vždy včetně časového rozlišení (2021: -1 mil. EUR; 2020: 90 mil. EUR).
Slovenský zákon o podpoře OZE znamená slovenský zákon č. 309/2009 Z.z., o podpoře obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné kombinované výroby a o změně a doplnění některých zákonů.
Vyhláška znamená slovenskou vyhlášku Úřadu pro regulaci síťových odvětví č. 18/2017 Z.z. (nebo jakoukoli jinou platnou vyhlášku nebo právní předpis, který ji nahradí).
[iii] Upravené peněžní toky představují peněžní toky generované (použité) v rámci provozní činnosti, před zaplacením úroků a po odečtení nákupu pozemků, budov a zařízení a nehmotného majetku, po odečtení nákupu emisních povolenek a bez zohlednění změn ve vázaných peněžních prostředcích uvedených v konsolidovaném výkazu o peněžních tocích Skupiny, upravené o: (i) vliv TPS na EBITDA a (ii) vliv TPS na pracovní kapitál
iv Poměr čistého zadlužení představuje Čisté zadlužení vydělené ukazatelem Upravená EBITDA. Proporční Poměr čistého zadlužení představuje čisté zadlužení s ohledem na proporční podíl společnosti EPIF v dceřiných společnostech
[v] Čisté zadlužení představuje Hrubé zadlužení snížené o peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty (uvedené v konsolidované účetní závěrce Skupiny). Proporční Čisté finanční zadlužení představuje Čisté zadlužení s ohledem na proporční podíl společnosti EPIF v dceřiných společnostech
[vi] Hrubé zadlužení Skupiny představuje celkové zadlužení vypočtené jako součet krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček, po odečtení neamortizovaných transakčních nákladů, příplatků a slev a po odečtení naběhlých úroků a tržního ocenění zajišťovacích nástrojů, včetně závazků z leasingu
[vii] Pro forma upravená EBITDA se rovná Upravené EBITDA ve fiskálním roce 2020 s výjimkou (a) EBITDA skupiny PT za v daném období do října 2020, protože byla prodána k 3. listopadu 2020, a (b) EBITDA BERT za dané období do listopadu 2020, protože byla prodána k 2. prosinci 2020, aby byly prezentovány výsledky, jako by výše uvedené subjekty nebyly součástí skupiny EPIF v roce 2020, zatímco konsolidovaná účetní závěrka IFRS za rok 2020 zahrnuje výsledky PT Group a BERT k datu likvidace