Výsledky Skupiny EP Infrastructure za první pololetí roku 2023

6. 9. 2023

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“) schválilo neauditovanou konsolidovanou mezitímní účetní závěrku za období 6 měsíců končící dnem 30. června 2023. Mezitímní účetní závěrka a související prezentace výsledků jsou k dispozici na internetových stránkách EPIF. Další informace jsou uvedeny na https://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.

Hlavními činnostmi Skupiny zůstávají tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství. Skupina vlastní a provozuje:

 • tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko;
 • distribuční síť zemního plynu na Slovensku;
 • distribuční síť elektrické energie na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů
  elektřiny v zemi;
 • největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity
  pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku;
 • významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice.

Skupina vykázala za období 6 měsíců končící dnem 30. června 2023 ukazatele EBITDA  a Upravená EBITDA každý ve výši 592 mil. EUR oproti hodnotě EBITDA ve výši 644 mil. EUR a Upravená EBITDA ve výši 672 mil. EUR za období 6 měsíců končících dnem 30. června 2022, což představuje snížení ukazatele Upravená EBITDA o 80 mil. EUR (-12 %). Za období 12 měsíců končící dnem 30. června 2023 dosáhla EBITDA výše 1 385 mil. EUR a Upravená EBITDA výše 1 375 mil. EUR, což znamená snížení ukazatele Upravená EBITDA o 80 mil. EUR (-5 %) v porovnání s výsledky za celý rok 2022. Další informace naleznete v přehledu finančních výsledků uvedeném v příloze.

Pokles ukazatele Upravená EBITDA za období 6 měsíců končící 30. červnem 2023 oproti stejnému období předchozího roku byl ovlivněn níže uvedenými skutečnostmi:

 • V segmentu přepravy plynu došlo k poklesu ukazatele upravená EBITDA o 163 mil.
  EUR. Pokles byl způsoben zejména výrazným omezením, nebo případně přerušením,
  téměř všech přímých potrubních toků ruského plynu do Evropy v důsledku vojenské
  invaze Ruské federace na Ukrajinu a následných sankcí proti Ruské federaci.
  Tyto události vedly k poklesu objemu plynu přepraveného v síti společnosti
  Eustream o 54 %, což v důsledku negativně ovlivnilo také objem prodaného plynu
  a s ním spojené zajištění. Dále byl ukazatel upravená EBITDA negativně ovlivněn
  účetním snížením hodnoty zásob plynu v důsledku poklesu cen plynu.
 • Segment distribuce plynu a elektřiny dosáhl lepší hodnoty ukazatele upravená EBITDA
  vyšší o 56 mil. EUR. Zlepšily se zejména výsledky v oblasti dodávek energií, což lze
  částečně přičíst zlepšení celkových podmínek na trhu a částečně také skutečnosti,
  že výsledky společnosti SSE v oblasti dodávek energií na Slovensku byly v roce 2022
  negativně ovlivněny dopady spojenými s povinnostmi společnosti v roli dodavatele
  poslední instance. Distribučním společnostem se podařilo mírně zvýšit výkonnost
  zejména díky některým časovým posunům a opatřením k optimalizaci nákladů, přičemž
  základní činnost distribučních společností zůstala v zásadě i nadále stabilní a odolná,
  protože i nové regulační období začínající lednem 2023 ponechalo významnou část
  distribučních tarifů jako fixní.
 • Segment skladování plynu dosáhl opět velmi dobrých výsledků a zlepšil ukazatel
  upravená EBITDA o 71 mil. EUR. Přibližně od léta 2022 zaznamenal trh prudký nárůst
  poptávky po skladování plynu spojený se zvýšenou hodnotou „summer-winter spread“.
  Toto zlepšení se odráží v cenách skladování plynu a významně přispělo k velmi dobrým
  výsledkům celého segmentu. Velmi dobré finanční výsledky potvrzují opční hodnotu
  dostupné krátkodobé skladovací kapacity, která se projevila v období poznamenaném
  celkovou nestabilitou trhu a obavami o bezpečnost dodávek plynu.
 • Segment teplárenství zaznamenal pokles ukazatele Upravená EBITDA o 41 mil. EUR,
  a to především v důsledku rostoucích nákladů na paliva a zvýšených cen emisních
  povolenek doprovázených očekávaným normalizováním cen elektřiny. Marži z výroby
  tepla dále negativně ovlivnily vyšší vstupní náklady, což ještě umocnil nižší odběr tepla
  (-3 %) v důsledku úspor ze strany spotřebitelů a vlivu počasí.

V oblasti tvorby peněžních prostředků dosáhl ukazatel Skupiny Upravené volné peněžní toky za období 12 měsíců končící dnem 30. června 2023 výše 1 098 mil. EUR, což představuje výrazné zlepšení o 49 % v porovnání s výsledky za účetní období roku 2022 ve výši 736 mil. EUR. Tento nárůst byl do značné míry ovlivněn pohyby na tzv. „marginingu“ (za první pololetí roku 2023 Skupina vykázala příjem finančních prostředků ve výši 196 mil. EUR, zatímco za stejné období předchozího roku došlo k odlivu ve výši 276 mil. EUR). Solidní výkonnost za první pololetí roku 2023 potvrdila odolnost Skupiny i navzdory pokračujícímu zhoršování výsledků segmentu přepravy plynu. Tato odolnost vyplývá především z následujících skutečností:

 • Diverzifikace napříč celým hodnotovým řetězcem v oblasti plynu a elektřiny, přičemž
  v obdobích nejistoty dodávek a nestability trhu hraje nejdůležitější roli segment
  skladování plynu, což se projevilo pokračujícími velmi dobrými výsledky tohoto
  segmentu.
 • Značná část příjmů skupiny plyne z regulovaných aktivit a dlouhodobých smluv.
  Podstatnou část příjmů tvoří příjmy z předem rezervovaných kapacit, jako jsou smluvní
  ujednání typu „ship-or-pay“ v oblasti přepravy plynu a „store-or-pay“ v oblasti
  skladování plynu či fixní složky tarifů v oblasti distribuce plynu a elektřiny a fixní
  složky cen tepla v segmentu teplárenství.

Společnost EPIF a její dceřiné společnosti i nadále pravidelně sledují a analyzují aktuální situaci na trhu, včetně současných geopolitických rizik, která jsou mimo jejich kontrolu. Vedení EPIF pokračovalo v aktivním řízení rizik, zadluženosti a likvidity Skupiny, které se oproti roku 2022 podstatně zlepšily, přičemž se i nadále zaměřovalo na splnění prozatímní cílové hodnoty ukazatele Proporční poměr čistého zadlužení Skupiny pod úrovní 3.5x, která bude platit, dokud nepomine nejistota ohledně finančních a tržních rizik. K 30. červnu 2023 Skupina vykázala značnou likviditu, kdy ukazatel Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty dosáhl 1 619 mil. EUR, což spolu se solidními výsledky z hlediska ukazatele Upravená EBITDA vedlo k tomu, že proporční poměr čistého zadlužení Skupiny činil 2,57x (k 31. prosinci 2022 činil 2,90x), tedy hodnotu výrazně lepší než aktualizovaný cíl Skupiny.

Václav Paleček, finanční ředitel EPIF, k výsledkům Skupiny uvedl: „V prvním pololetí roku 2023 vykazoval trh nižší volatilitu oproti dynamickému vývoji v předchozím roce. Ceny energetických komodit zaznamenaly pokles a dostaly se na udržitelnější úroveň, a to především kvůli relativně mírnému zimnímu počasí a dostatečným dodávkám plynu v celé EU. Ceny však stále zůstávají výrazně vyšší ve srovnání s historickými úrovněmi před vojenskou invazí Ruské federace na Ukrajinu. Proaktivně jsme řešili výzvy a rizika spojená se současným tržním prostředím, což vedlo k solidním výsledkům za první pololetí roku 2023. Zejména segment skladování plynu potvrdil svůj zvýšený význam v rámci Skupiny a nadále významně přispíval ke zmírnění dopadu snížení výkonnosti segmentu přepravy plynu. Základem energetické politiky EU se stalo zajištění bezpečnosti dodávek, což potvrdilo klíčovou úlohu evropských zásobníků plynu. Současně jsme pokračovali ve snižování zadluženosti Skupiny, abychom zmírnili dočasně zvýšená obchodní rizika. Díky našemu úsilí jsme dokázali snížit zadluženost a zároveň udržet silnou likviditu, kterou mimo jiné ilustruje stav peněžních prostředků ve výši 1 619 mil. EUR (přibližně 13 % celkových aktiv Skupiny). Proporční poměr čistého zadlužení Skupiny tak dosáhl hodnoty 2,57x a dostal se na historicky nejnižší úroveň.“

Další informace o výsledcích a použitých finančních ukazatelích naleznete zde: https://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.