Výsledky EP Infrastructure za první pololetí roku 2022

16. 9. 2022

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“ a společně se svými dceřinými společnostmi „Skupina“) schválilo neauditovanou konsolidovanou mezitímní účetní závěrku za období 6 měsíců končící dnem 30. června 2022. Mezitímní účetní závěrka a související prezentace výsledků jsou k dispozici na internetových stránkách EPIF. Další informace jsou uvedeny na https://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.

Hlavními činnostmi Skupiny zůstávají tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství. Skupina vlastní a provozuje:

 • tranzitní plynovod vedoucí přes Slovensko, který je součástí jednoho z největších koridorů z hlediska kapacity pro dovoz ruského plynu do Evropy,
 • distribuční síť zemního plynu na Slovensku,
 • distribuční síť elektrické energie na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů elektřiny v zemi,
 • největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku,
 • významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice.

Skupina vykázala za období 6 měsíců končící dnem 30. června 2022 ukazatele EBITDA ve výši 640 mil. EUR a Upravená EBITDA ve výši 672 mil. EUR (za období 1. 1. až 30. 6. 2021 činila EBITDA 665 mil. EUR a Upravená EBITDA 663 mil. EUR), což představuje zvýšení ukazatele Upravená EBITDA o 9 mil. EUR (+1 %). Za období 12 měsíců končící dnem 30. června 2022 dosáhla EBITDA výše 1 254 mil. EUR a Upravená EBITDA výše 1 286 mil. EUR, což znamená nárůst ukazatele Upravená EBITDA o 9 mil. EUR (+1 %) v porovnání s výsledky za celý rok 2021. Další informace naleznete v přiloženém přehledu finančních výsledků.

Změna ukazatele Upravená EBITDA (tj. nárůst o 9 mil. EUR) za období 6 měsíců končící 30. červnem 2022 oproti stejnému období předchozího roku byla ovlivněna níže uvedenými skutečnostmi:

 • Segment přepravy plynu zaznamenal pokles ukazatele Upravená EBITDA o 10 mil. EUR, k němuž došlo především v důsledku celkového snížení dodávek ruského plynu do Evropy v první polovině roku 2022, což vedlo k poklesu objemu přepravovaného zemního plynu prostřednictvím sítě společnosti eustream (-21 %), a to zejména směrem z východu na západ.
 • V segmentu distribuce plynu a elektřiny došlo k poklesu ukazatele Upravená EBITDA o 16 mil. EUR, což bylo způsobeno zejména následujícími faktory:
  • Zhoršení výsledků SSE v oblasti dodávek energií v důsledku nepříznivého dopadu působení společnosti v roli dodavatele poslední instance a celkově složité situaci na trhu.
  • Snížení objemu distribuovaného plynu (-15 %) u SPPD způsobené především charakterem počasí. Zatímco objem plynu v aktuálním období v podstatě odpovídá dlouhodobému trendu, v loňském roce byl pozitivně ovlivněn chladným počasím.
 • Segment skladování plynu zaznamenal pokles ukazatele Upravená EBITDA o 29 mil. EUR, a to především kvůli spíše výjimečným výsledkům během skladovací sezóny končící v dubnu 2021. Loňský výsledek byl ovlivněn zvýšeným ukazatelem „summerwinter spread“ v důsledku vysokého objemu toků plynu v regionu v letech 2019 a 2020.
 • Segment teplárenství dosáhl zlepšení ukazatele Upravená EBITDA o 64 mil. EUR, což bylo do značné míry způsobeno příznivým vývojem ukazatele „power simple spread“, které vedlo k vyšší výrobě elektřiny (+19 %), a dobrými výsledky v oblasti služeb výkonové rovnováhy poskytovaných českému provozovateli přenosové soustavy.

Skupina i nadále dosahuje uspokojivých výsledků díky skutečnosti, že provozní výkonnost je dána primárně dlouhodobými smlouvami a platbami z regulovaných aktivit. Příjmy z těchto smluv tvořily nejvýznamnější část provozního zisku Skupiny a představovaly pro ni spolehlivou a stabilní složku příjmů i v období, které bylo významně ovlivněno nejistotou a volatilitou trhu plynoucí mimo jiné z vojenské invaze Ruské federace na Ukrajinu a souvisejících sankcí uvalených západními zeměmi, nejasné situace ohledně toků ruského plynu do Evropy, zvýšených cen komodit, vysoké inflace či extrémního počasí, které negativně ovlivnilo provoz vodních a jaderných elektráren v Evropě.

Skupina pokračuje v zajišťování cenového rizika komodit, zejména v souvislosti s přepravou plynu, dodávkami plynu a elektřiny a výrobou tepla a elektřiny.

Komoditní cenové riziko související s přepravou plynu, dodávkami plynu a elektřiny a výrobou tepla a elektřiny je i nádale sledováno v souladu se zajišťovací politikou Skupiny. Zajišťovací politika na období 2022-2024 se k 30. červnu 2022 pokrývá především významné objemy plynu obdržené v souvislosti s přepravou plynu, nákup plynu a elektřiny za účelem dodávky koncovým odběratelům a 3,6 TWh elektřiny a 5,2 mil. tun emisních povolenek souvisejících s výrobou tepla a elektřiny.

Co se týká tvorby peněžních prostředků, dosáhl ukazatel Skupiny Upravené peněžní toky za období 12 měsíců končící dnem 30. června 2022 výše 584 mil. EUR, což představuje snížení o 26 % v porovnání s výsledky za účetní období roku 2021 (785 mil. EUR). Tento pokles byl způsoben zejména dopadem zvýšených cen elektřiny, plynu a dalších komodit a z toho plynoucích požadavků na tzv. „margining“ v souvislosti s výše uvedeným zajištěním. K 30. červnu 2022 Skupina složila na komoditní burze 339 mil. EUR. Tato částka se týká především čisté pozice výroby elektřiny v segmentu teplárenství a dodávek energií společnosti EP Energy Trading.

Vedení EPIF i nadále aktivně řídí zadlužení a likviditu Skupiny na základě aktuálního vývoje trhu a zároveň se zaměřuje na udržení ukazatele

Proporční poměr čistého zadlužení Skupiny na cílové hodnotě 4,3x stanovené vedením. Proporční poměr čistého zadlužení Skupiny o hodnotě 4,09x ke dni 30. června 2022 (k 31. prosinci 2021: 4,26x) dosáhl výrazně nižší úrovně než výše uvedený cíl Skupiny a potvrdil tak závazek Skupiny k udržení konzervativní a předvídatelné kapitálové struktury.

V souvislosti se stávající nestabilitou na trhu společnost EPIF a její dceřiné společnosti i nadále průběžně sledují a analyzují aktuální situaci na trhu, včetně aktuálních geopolitických rizik, která jsou mimo jejich kontrolu. V rámci preventivních opatření akcionáři společnosti EPIF vyjádřili závazek odložit výplatu dividend Společnosti s cílem zlepšit stav peněžních toků skupiny EPIF, dokud se nejistá situace nestabilizuje. Akcionáři Společnosti rovněž vyjádřili svůj závazek buďto zachovat, případně obnovit, úvěrový rating Společnosti a jejích dceřiných společností Eustream a SPPD v investičním pásmu, nicméně schopnost Společnosti tak učinit závisí na řadě faktorů, z nichž některé jsou mimo kontrolu Společnosti a jejích akcionářů.

V červenci 2022 společnost SSE Holding, a.s. čerpala 140 mil. EUR z částky 150 mil. EUR, která byla k dispozici v rámci nové smlouvy o bankovním financování. Čerpané prostředky se týkají termínovaného úvěru ve výši 50 mil. EUR a revolvingového úvěru ve výši 90 mil. EUR. Oba nástroje jsou nezajištěné s dobou splatnosti 5 let.

Finanční ředitel EPIF Václav Paleček ohledně výsledků skupiny a současného vývoje na trhu uvedl: „Během první poloviny roku 2022 se skupina EPIF, stejně jako ostatní velcí hráči v energetice, musela vypořádat s dopady celkové nejistoty na trhu a bezprecedentních výkyvů v cenách energií, které pramení především z rétoriky a kroků Ruské federace v souvislosti s toky plynu do Evropy. Přesto byla provozní výkonnost skupiny EPIF v první polovině roku 2022 dobrá a zhruba na úrovni stejného období předchozího roku, a to především díky diverzifikaci činností jejích segmentů. V rámci skupiny EPIF zejména benefitujeme z existující přirozené negativní korelace mezi výkonností v segmentu přepravy plynu a segmentu teplárenství, která se v letošním roce projevila velmi zřetelně. Vzhledem k pozitivní korelaci ceny elektřiny a ceny plynu a nižším tokům plynu do Evropy byla poněkud nižší výkonnost ostatních segmentů převážně spojených s plynem více než kompenzována nadprůměrnými výsledky v segmentu teplárenství dosaženými vlivem vysokých spreadů elektřiny. S ohledem na uvedený vývoj na trhu je však zásadní poznamenat, že vyšší míra nejistoty může ovlivnit výkonnost skupiny EPIF ve druhé polovině roku 2022.“

Další informace o výsledcích a použitých finančních ukazatelích naleznete zde: https://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.