AKTUALIZACE K SOUČASNÉ SITUACI NA TRHU A OPATŘENÍM NA PODPORU LIKVIDITNÍ POZICE

24. 3. 2022

Společnost EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“) a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina EPIF“) v souladu s tiskovými prohlášeními ze dne 3. března 2022 a 10. března 2022 nadále průběžně sledují aktuální situaci na trhu.

Dodávky plynu z Ukrajiny prostřednictvím plynárenské přepravní soustavy provozované Skupinou EPIF sice nadále probíhají bez přerušení a finanční a provozní výsledky Skupiny EPIF nebyly současnou situací výrazně dotčeny, Skupina EPIF však přijala opatření na podporu své likviditní pozice vzhledem k tomu, že další vývoj situace je nejistý. K těmto opatřením patří již dříve oznámený dočasný odklad výplat dividend ze strany EPIF a akvizic prováděných Skupinou EPIF, přičemž tato opatření mají podporu ze strany akcionářů EPIF.

Podle neauditovaných předběžných výsledků za rok končící 31. prosince 2021 zůstal čistý poměr cizích zdrojů k EBITDA1 Skupiny EPIF k 31. prosinci 2021 výrazně pod dlouhodobým cílem 4,3x. Čistý poměr cizích zdrojů k EBITDA společnosti SPP Infrastructure, a.s., a jejích dceřiných společností, k nimž patří mimo jiné eustream, a.s., SPP – distribúcia, a.s., NAFTA a.s. a POZAGAS a.s. (společně dále jen “Skupina SPPI”), činil 1,48x ke dni 31. prosince 2021, což je v souladu s předchozími roky. Ke dni 22. března 2022 disponovala Skupina SPPI celkovým hotovostním zůstatkem ve výši zhruba 410 milionů EUR.

Skupina EPIF je přední energetickou infrastrukturní společností s portfoliem tvořeným klíčovou infrastrukturou v zemích s vysokým státním úvěrovým ratingem, včetně zejména Slovenska a České republiky. Její provoz je diverzifikován do čtyř hlavních obchodních segmentů: distribuce plynu a elektřiny, přeprava plynu, skladování plynu a teplárenská infrastruktura.

  • Prostřednictvím svého segmentu distribuce plynu a elektřiny zaujímá Skupina EPIF vedoucí postavení na trhu distribuce plynu a distribuce elektřiny a trhu dodávek ve Slovenské republice.
  • Prostřednictvím svého segmentu přepravy plynu hraje Skupina EPIF klíčovou strategickou roli pro Slovenskou republiku a další evropské země, protože provozuje klíčový plynárenský přepravní uzel ve směru z východu na západ a ze severu na jih a je součástí Centrálního koridoru, který je jednou z největších a nejdůležitějších potrubních tras pro dovoz plynu do Evropy.
  • Prostřednictvím svého segmentu teplárenské infrastruktury je Skupina EPIF významným producentem energie v České republice a vlastní a provozuje soubor tepláren, které dodávají teplo do různých místních teplárenských sítí.
  • Prostřednictvím svého segmentu skladování plynu je Skupina EPIF klíčovým hráčem, pokud jde o kapacitu na evropském trhu skladování plynu.

Podle neauditovaných předběžných výsledků pro rok končící 31. prosince 2021 se segmenty distribuce plynu a elektřiny, přepravy plynu, skladování plynu a teplárenské infrastruktury podílely na EBITDA2 Skupiny EPIF v poměru 38 %, 34 %, 17 % a 12 %.

 

EP Infrastructure, a.s., je emitentem těchto dluhopisů:

Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 1,816 % a splatné v roce 2031, ISIN: XS2304675791
Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 2,045 % a splatné v roce 2028, ISIN: XS2062490649
Seniorní dluhopisy v objemu 600.000.000 EUR, úročené sazbou 1,698 % a splatné v roce 2026, ISIN: XS2034622048
Seniorní dluhopisy v objemu 750.000.000 EUR, úročené sazbou 1,659 % a splatné v roce 2024, ISIN: XS1811024543

Případné dotazy laskavě adresujte:

Václav Paleček
vztahy s investory
EP Infrastructure, a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 200
F: +420 232 005 400
palecek@epinfrastructure.cz

 

[1] Ukazatel čistého poměru cizích zdrojů k EBITDA představuje poměrnou čistou finanční zadluženost vydělenou poměrnou EBITDA. Čistá finanční zadluženost představuje hrubou finanční zadluženost sníženou o hotovost a peněžní ekvivalenty. Hrubá finanční zadluženost představuje sumu zadluženosti vypočtenou jako součet krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček, bez zohlednění neamortizovaných transakčních nákladů, prémií, diskontů a bez naběhlých úroků, včetně závazků z leasingu, avšak bez zohlednění tržního ocenění zajišťovacích nástrojů. Poměrná čistá finanční zadluženost představuje čistou finanční zadluženost se zohledněním poměrného podílu EPIF v dceřiných společnostech.

[2] EBITDA představuje zisk (ztrátu) za daný rok před zdaněním, finančními výdaji, finančními příjmy, ziskem (ztrátou) z derivátů, podíl na zisku ze subjektů, do nichž bylo investováno, zachycený ekvivalenční metodou, po odečtení daní, zisku (ztráty) z prodeje dceřiných společností, účelově založených společností, společných podniků a přidružených podniků, odpisů pozemků, budov a zařízení a odpisů nehmotného majetku a záporného goodwillu. Poměrná EBITDA představuje EBITDA se zohledněním poměrného podílu EPIF v dceřiných společnostech.