Výsledky Skupiny EP Infrastructure za rok končící 31. prosincem 2019

9. 4. 2020

S potěšením potvrzujeme, že v průběhu roku končícího 31. prosincem 2019 společnost EP Infrastructure, a.s. („EPIF“) a její dceřiné společnosti (společně „Skupina“) pokračovaly v úspěšném hospodaření s tradičními aktivy energetické infrastruktury ve střední Evropě. Jádrem aktivit Skupiny zůstává tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství.

Skupina vlastní a provozuje:

• Plynové potrubí vedoucí přes Slovensko, jeden z největších koridorů pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy;
• Distribuční síť zemního plynu na Slovensku;
• Distribuční síť elektřiny na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů v zemi;
• Největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a významné kapacity pro skladování zemního plynu v Bavorsku (Německo); a
• Významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice a Maďarsku.

Hlavní aktivity skupiny EP Infrastructure (dále jen „EPIF“) vykázaly v roce 2019 významné zlepšení výkonnosti. Ukazatele EBITDA a Upravená EBITDA dosáhly v roce končícím 31. prosincem 2019 výše 1 611 milionů EUR a 1 606 milionů EUR, což představuje nárůst ukazatele Upravená EBITDA o 140 milionů EUR (+10 %) v porovnání s rokem končícím 31. prosincem 2018.

Ke zlepšení výkonnosti měřené ukazatelem Upravená EBITDA došlo především díky segmentu Tranzit zemního plynu, který vykázal růst objemů přepraveného plynu (do určité míry kvůli efektu předzásobení z roku 2020 vzhledem k potenciální krizi ve vztazích mezi Ruskem a Ukrajinou, která ovšem nenastala, protože došlo k uzavření nové dohody o tranzitu zemního plynu mezi oběma stranami v prosinci 2019) a v návaznosti na dvě akvizice uskutečněné ke konci roku 2018 – koupi zařízení na skladování zemního plynu v Bavorsku provozovaného společností NAFTA Speicher a akvizici kontrolního menšinového podílu ve společnosti Plzeňská teplárenská, která provozuje kogenerační teplárny a síť rozvodů tepla v Plzni. Skupina dále vykázala lepší výsledky v segmentu distribuce zemního plynu v kontextu neplánovaných rezervací dodatečné kapacity i vzhledem k nárůstu ukazatele EBITDA v našem původním segmentu skladování plynu, kde důvodem byly příznivé sezónní spready a plné využití skladovacích kapacit.

Skupina také vygenerovala za rok 2019 Upravené peněžní toky (Adjusted Free cash flow) ve výši 1,107 milionů EUR, což představuje meziroční růst o 8 %, k němuž došlo především díky výše uvedenému zlepšení výsledku ukazatele EBITDA.

Vedle dosažení skvělých obchodních výsledků Skupina také pokračuje v optimalizaci své kapitálové struktury. Společnost EPIF profitovala z výhodných podmínek na trhu prostřednictvím několika emisí dluhopisů, prodloužení splatnosti celkových dluhů a snížení úrokových nákladů. Po uskutečnění emise mezinárodních eurobondů v hodnotě 600 milionů EUR v červenci a emise v hodnotě 500 milionů EUR v říjnu Skupina refinancovala dluhopisy společnosti EP Energy v hodnotě 496 milionů EUR na úrovni EPIF. V důsledku toho je cca 70 % celkového proporcionálního dluhu Skupiny na úrovni EP Infrastructure. Proporcionální Poměr čistého zadlužení Skupiny o hodnotě 3,9x Upravené EBITDA k 31. prosinci 2019 potvrdil závazek Skupiny k udržení stabilní a předvídatelné kapitálové struktury a zůstává jednoznačně pod cílovou hodnotou Poměru čistého zadlužení Skupiny.

Závěrem lze konstatovat, že Skupina opět prokázala svou roli vedoucího hráče na poli energetické infrastruktury ve středoevropském regionu. Filip Bělák, finanční ředitel skupiny EPIF, v reakci na dosažené výsledky uvedl, že: „Strategie založená na diverzifikované struktuře Skupiny sestávající z regulovaných či dlouhodobě kontrahovaných aktiv, díky které skupina EP Infrastructure dosahuje předvídatelných a stabilních výnosů, zůstává nadále v platnosti. Výsledky za rok 2019 jsou obzvláště potěšující, protože k úspěšným aktivitám v oblasti fúzí a akvizic na konci roku 2018 se přidaly výborné provozní výsledky našich stávajících aktivit. Zároveň je třeba uvést, že některé pozitivní dopady v tomto roce jdou částečně na vrub provozní výkonnosti očekávané v roce 2020, což platí především pro segment tranzitu zemního plynu.“

Od začátku března 2020 soustředila skupina EPIF své úsilí na zmírnění dopadu pandemie koronaviru COVID-19 obzvláště v oblasti péče o zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Klíčová přijatá opatření zahrnují distribuci vhodných ochranných pomůcek zaměstnancům na pracovišti a možnost práce z domova pro ty zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti není nezbytně nutná. Zachování dodávek komodit a dalších nezbytných služeb našim zákazníkům zajišťujeme prostřednictvím zvláštního režimu pro pracovníky kritické infrastruktury, jako jsou např. dispečeři, kteří pracují v malých týmech bez vzájemného kontaktu.

V souvislosti s propuknutím pandemie koronaviru COVID-19 uvedl Gary Mazzotti, místopředseda představenstva EPIF, že: „I přes evidentní bezprostřední dopad pandemie na celkovou ekonomickou aktivitu neočekáváme, že by naše výkonnost byla v dlouhodobém horizontu významně narušena. Robustnost našich aktivit se do velké míry opírá o regulované či kontrahované výnosy, mimořádnou schopnost konverze provozního výsledku na hotovost, důslednou kontrolu kreditního rizika našich obchodních partnerů a dostatečnou výši sjednaných revolvingových úvěrů.“

Pro více podrobností o výsledcích a použitých finančních ukazatelích viz https://www.epinfrastructure.cz/investori/hospodarske-vysledky/

Plné znění zprávy.