Výsledky Skupiny EP Infrastructure za rok končící 31. prosincem 2020

13. 4. 2021

Potvrzujeme, že v průběhu roku končícího 31. prosincem 2020 společnost EP Infrastructure, a.s. („EPIF“) a její dceřiné společnosti (společně „Skupina“) pokračovaly v úspěšném hospodaření s tradičními aktivy energetické infrastruktury ve střední Evropě. Jádrem aktivit Skupiny zůstává tranzit, distribuce a skladování zemního plynu, distribuce elektřiny a teplárenství.

Skupina vlastní a provozuje:

• plynové potrubí vedoucí přes Slovensko tvořící součást jednoho z největších koridorů pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy;
• distribuční síť zemního plynu na Slovensku;
• distribuční síť elektřiny na Slovensku jako jeden ze tří hlavních distributorů v zemi;
• největší kapacity pro skladování zemního plynu ve střední Evropě a kapacity pro skladování zemního plynu v německém Bavorsku; a
• významné tepelné distribuční sítě a teplárny v České republice.

Souhrn finančních výsledků je přiložen na konci zprávy. Hlavní aktivity Skupiny vykázaly v roce 2020 velmi dobré výsledky, a to i navzdory současným náročným makroekonomickým podmínkám v souvislosti s pandemií COVID-19. Ukazatele EBITDA a Upravená EBITDA dosáhly v roce končícím 31. prosincem 2020 výše 1 622 milionů EUR a 1 526 milionů EUR, což představuje mírný pokles ukazatele Upravená EBITDA o 80 milionů EUR (-5%) ve srovnání s mimořádnými výsledky roku 2019.

Potěšující výsledky dosažené v roce 2020 jsou dány skutečností, že provozní výkonnost je dána primárně dlouhodobými smlouvami a platbami z regulovaných aktivit, které dohromady představují většinu tržeb Skupiny. Po dosažení výjimečných výsledků v roce 2019, které vycházely z předzásobení objemů z roku 2020, vykázal segment přepravy plynu přesvědčivý výkon i v roce 2020, kdy přepravil 57 miliard kubických metrů zemního plynu.

Provozní výsledek segmentu distribuce plynu a elektřiny byl v roce 2020 v souladu s naší prognózou, čímž poskytl jasný důkaz o jeho stabilitě a mimořádné odolnosti. V roce 2020 distribuovala společnost SPP Distribúcia, slovenský regulovaný a přirozený monopol, téměř 54 TWh zemního plynu, což je meziroční nárůst o 3,5%. Stredoslovenská distribučná, distributor elektřiny na středním Slovensku, distribuovala v roce 2020 téměř 5,9 TWh elektrické energie, což je o 4,8% méně než v loňském roce. Důvodem poklesu je zpomalení ekonomické aktivity významných průmyslových zákazníků v důsledku pandemie. Finanční výkonnost společnosti distribuující elektřinu však zůstala stabilní – objemovému riziku jsme vystaveni téměř výhradně vůči domácnostem, jejichž spotřeba zůstává v průměru stejná jako v předchozích letech.

Teplárenský segment byl na začátku roku 2020 ovlivněn mírnou zimou. Navzdory nižším odběrům tepla spojeným s tlakem na marži z výroby elektřiny však zůstal výkon segmentu teplárenství robustní. V roce 2020 dodal EPIF více než 19 PJ tepla domácnostem, institucím a komerčním zákazníkům a vyrobil více než 3,3 TWh elektrické energie. V posledním čtvrtletí roku 2020 skupina EPIF prodala dva subjekty v segmentu teplárenství, a sice společnosti Pražská teplárenská a.s., hlavního distributora tepla v Praze, a Budapesti Erömü Zrt., klíčového výrobce tepla v Budapešti. Tyto subjekty dohromady představovaly přibližně 5 % celkového ukazatele Upravená EBITDA skupiny EPIF. V důsledku odprodeje podstatně poklesla celková uhlíková stopa skupiny EPIF, což je v souladu s dlouhodobými cíli skupiny.

Společnosti působící v segmentu skladování plynu významně těžily z rostoucí ceny skladování v regionu. Růst cen byl způsoben zejména skutečností, že stav zásobníků plynu byl neobvykle vysoký po teplé zimě v sezóně 2019/2020. I nadále si udržujeme vedoucí pozici v regionu střední Evropy s celkovou skladovací kapacitou více než 62 TWh.

Skupina vygenerovala za rok 2020 Upravené peněžní toky (Adjusted Free cash flow) ve výši 1 046 milionů EUR, což představuje meziroční pokles o 5,5 % ve srovnání s výsledkem za fiskální rok 2019 (1 107 milionů EUR), ve kterém jsme dosáhli výjimečných výsledků. Za poklesem stojí především zmíněný 5% pokles ukazatele Upravená EBITDA a časový posun plateb daně z příjmu z roku 2019 do roku 2020.

Vedle dosahování pozitivních provozních výsledků pokračovala Skupina také v optimalizaci své kapitálové struktury. V lednu 2020 Skupina podepsala novou dohodu o bankovním financování v celkové výši 800 milionů EUR. Finanční prostředky zahrnují termínovaný úvěr ve výši 400 milionů EUR a možnost vázaného revolvingového úvěru až do výše 400 milionů EUR, oba s 5letou splatností. Skupina prostředky využila k plnému refinancování stávajícího bankovního dluhu společnosti EPIF, který byl splatný v roce 2023. V červnu 2020 společnost eustream, a.s. vydala 7letý nezajištěný dluhopis v celkové výši 500 milionů EUR. Výnosy byly v kombinaci s vlastními peněžními zdroji použity na splacení dluhopisu SPP Infrastructure Financing B.V. v hodnotě 750 milionů EUR, který byl splatný v červenci 2020.
Následně během července 2020 snížil eustream limity svých revolvingových úvěrů z 590 milionů EUR na 275 milionů EUR, neboť jejich účel byl primárně určen jako záloha pro refinancování zmíněného dluhopisu. Kvůli velmi příznivým podmínkám na trhu vydala Skupina 2. března 2021 10letý dluhopis ve výši 500 milionů EUR s výnosy určenými ke splacení vybraných stávajících finančních instrumentů Skupiny.

Proporcionální Poměr čistého zadlužení Skupiny o hodnotě 4,1x k 31. prosinci 2020 potvrdil závazek skupiny k udržení konzervativní kapitálové struktury a zůstal v souladu, respektive pod cílovou hodnotou Poměru čistého zadlužení Skupiny. Díky tomu a dalším pozitivním faktorům roku 2020 byla potvrzena investiční hodnocení skupiny EPIF udělovaná renomovanými ratingovými agenturami Moody´s Investors Service, Fitch Ratings a S&P Global Ratings, všechny se stabilním výhledem. V únoru 2021 společnost S&P Global Ratings potvrdila rating skupiny na BBB se stabilním výhledem.

Závěrem lze konstatovat, že Skupina znovu potvrdila svou roli předního hráče v oblasti infrastruktury v regionu střední Evropy prostřednictvím poskytování spolehlivých a velmi kvalitních služeb svým zákazníkům za atraktivní cenu. Václav Paleček, finanční ředitel skupiny EPIF, v reakci na dosažené výsledky řekl: „Skupina EP Infrastructure opět prokázala odolnost a stabilitu během uplynulého finančního roku, a to navzdory celosvětovému hospodářskému útlumu, který byl primárně ovlivněn pandemií COVID-19. Potěšující výsledky byly dosaženy díky diverzifikaci provozovaných společností napříč několika odvětvími, do značné míry regulovaným nebo kontrahovaným výnosům, vynikající schopnosti konverze provozního výsledku na hotovost a dostatečné likviditě. Finanční zdraví Skupiny zůstává silné díky konzervativní kapitálové struktuře a dobře řízené strategii financování, což mimo jiné dokazuje úspěšné vydání 10letého dluhopisu ve výši 500 milionů EUR na začátku března 2021.“

Více informací o výsledcích a použitých finančních ukazatelích naleznete zde: https://www.epinfrastructure.cz/en/investors/results-centre/.