Opatření skupiny EPIF v době epidemie koronaviru

17. 3. 2020

EP Infrastructure, a.s (EPIF) a její dceřiné společnosti postupují od vypuknutí epidemie koronaviru plně v souladu se všemi opatřeními stanovenými úřady v boji proti šíření této virové nákazy. Provozovatelé kritické infrastruktury působící v rámci skupiny zřídili speciální týmy, které jsou v neustálém kontaktu s příslušnými orgány a veřejnými činiteli.

Skupina EPIF má dva hlavní cíle: ochránit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, kteří zůstávají hlavní prioritou společnosti, a zabezpečit stabilitu dodávek základních energetických služeb v zemích, kde skupina působí.

Od 12. března 2020 skupina EPIF postupně zavádí systém práce na dálku jako preventivní opatření v oblastech s nejvyšším výskytem nákazy, čímž omezuje riziko přímého kontaktu v kancelářích a také umožňuje rodičům být s dětmi z důvodu uzavření škol. I přes fyzickou nepřítomnost v kancelářích se práce nezastavila, schůzky a služební cesty nahradily skype hovory a virtuální pracovní porady.

Zavedením adekvátních preventivních opatření a systémů řízení na dálku zajistila skupina EPIF běžný provoz kontrolních stanovišť (velínů), tepláren, kompresorových stanic i lokálních kanceláří tak, aby byly zaručeny dodávky energií v regionech, kde společnost působí. Fyzická přítomnost zaměstnanců v jednotlivých provozech je omezena na nezbytné minimum, členové jednotlivých směn jsou striktně odděleni. Managementy jednotlivých provozních aktiv také pokračují v identifikaci neodkladných prací a definování dalších preventivních opatření v oblastech, na které se vztahují ustanovení úřadů.

Dále skupina EPIF od počátku této mimořádné situace zajišťuje neustálou výměnu informací uvnitř společnosti tak, aby se zaměstnanci mohla sdílet úředně stanovená pravidla týkající se zdraví a doporučení ohledně chování.

Navzdory možnosti přechodných krátkodobých provozních omezení skupina EPIF věří, že její střednědobá a dlouhodobá pozice na trhu zůstává silná zejména díky tomu, že její aktiva jsou regulovaná a/nebo zajištěná dlouhodobými smlouvami se spolehlivými partnery. Silnou schopnost konverze hotovosti ve spojení s přísnou kontrolou úvěrového rizika dále vhodně doplňují úvěrové linky závazně sjednané se silnými finančními institucemi. To všechno tvoří základy finanční stability skupiny EPIF. Skupinu rovněž posiluje skutečnost, že její akcionáři si jsou plně vědomi svých závazků vůči společnosti, která drží rating investičního stupně už od začátku roku 2018.

EP Infrastructure, a.s. je emitentem následujících dluhopisů:

€750,000,000 1.659% seniorní dluhopis se splatností v roce 2024, ISIN: XS1811024543
€600,000,000 1.698% seniorní dluhopis se splatností v roce 2026, ISIN: XS2034622048
€500,000,000 2.045% seniorní dluhopis se splatností v roce 2028, ISIN: XS2062490649

Pro bližší informace, prosím, kontaktujte:

Filip Bělák
Investor Relations
EP Infrastructure, a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 200
F: +420 232 005 400
belak@epinfrastructure.cz

O společnosti EP Infrastructure

Skupina EPIF je evropskou energetickou infrastrukturní utilitou, zaměřenou na tranzit, distribuci a skladování zemního plynu, výrobu a distribuci elektrické energie a teplárenství. EP Infrastructure je unikátní evropskou společností, která sdružuje velké množství rozmanitých infrastrukturních aktiv soustředěných především na Slovensku a v České republice. Z pohledu klíčového ukazatele EBITDA patří společnost mezi pět největších průmyslových skupin se sídlem v České republice.

Důležitá fakta o skupině EPIF

  • Skupina EPIF drží přibližně 49% podíl ve společnosti Eustream, kde má také kontrolu nad jejím řízením. Přepravní síť Eustream je součástí centrálního koridoru, který je největší a nejvýznamnější potrubní dopravní cestou pro dodávky ruského plynu do západní, střední a jižní Evropy.
  • EP Infrastructure je klíčovým distributorem zemního plynu a elektrické energie na Slovensku, v České republice je předním dodavatelem tepla konečným spotřebitelům.
  • Skupina EPIF drží největší skladovací kapacity plynu v regionu Slovensko – Česká republika – Rakousko.