SDĚLENÍ K SOUČASNÉ SITUACI NA TRHU

3. 3. 2022

Společnost EP Infrastructure, a.s. (dále jen „EPIF“) a její dceřiné společnosti (dále jen „Skupina EPIF“) průběžně sledují aktuální situaci na trhu a poslední vývoj událostí na Ukrajině a zároveň nadále realizují svou dlouhodobou strategii.

Podle neauditovaných předběžných výsledků za rok končící 31. prosince 2021 dosáhla Skupina EPIF EBITDA ve výši 1,28 mld. EUR. Z toho 34 % EBITDA Skupiny EPIF bylo vytvořeno segmentem přepravy plynu, 38 % segmentem distribuce plynu a elektřiny, 17 % segmentem skladování plynu a 12 % segmentem teplárenské infrastruktury.[1] Poměr cizích zdrojů k EBITDA Skupiny EPIF k 31. prosinci 2021 zůstal výrazně pod dlouhodobým cílem 4,3x, přičemž Skupina EPIF nadále řídí svou likviditu způsobem, který je v souladu s předchozími roky.

Dodávky zemního plynu z Ukrajiny přes vstupní bod ve Veľkých Kapušanech na ukrajinsko-slovenské hranici do přepravní soustavy provozované společností eustream, a.s. (dále jen „Eustream“) nadále probíhají bez přerušení.

Garry Mazzotti, generální ředitel společnosti EPIF, uvedl: „Zajištění kontinuity základní služby v oblasti bezpečnosti dodávek energie v zemích, kde působí, zůstává jednou z hlavních priorit Skupiny EPIF. Naše neauditované předběžné výsledky za rok 2021 potvrdily kvalitu našeho podnikání. Skupina EPIF profituje z vysoce diverzifikovaného portfolia aktiv ve všech čtyřech hlavních obchodních segmentech, což přispívá ke stabilitě a předvídatelnosti našeho obchodního modelu. Skupina EPIF se i nadále zaměřuje na realizaci své strategie, tj. generovat stabilní a předvídatelné peněžní toky z regulovaných a dlouhodobě nasmlouvaných obchodů a současně identifikovat a realizovat atraktivní příležitosti pro růst.“

 

EP Infrastructure, a.s., je emitentem těchto dluhopisů:

Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 1,816 % a splatné v roce 2031, ISIN: XS2304675791
Seniorní dluhopisy v objemu 500.000.000 EUR, úročené sazbou 2,045 % a splatné v roce 2028, ISIN: XS2062490649
Seniorní dluhopisy v objemu 600.000.000 EUR, úročené sazbou 1,698 % a splatné v roce 2026, ISIN: XS2034622048
Seniorní dluhopisy v objemu 750.000.000 EUR, úročené sazbou 1,659 % a splatné v roce 2024, ISIN: XS1811024543

Případné dotazy laskavě adresujte:

Václav Paleček
vztahy s investory
EP Infrastructure, a.s.
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
T: +420 232 005 200
F: +420 232 005 400
palecek@epinfrastructure.cz

O společnosti EP Infrastructure, a.s.

Skupina EPIF je přední evropskou energetickou infrastrukturní společností, která se zaměřuje především na regulované a dlouhodobě nasmlouvané aktivity. Skupina EPIF vlastní a provozuje strategicky významná aktiva energetické infrastruktury v oblasti přepravy plynu, distribuce plynu a elektřiny, teplárenské infrastruktury a skladování plynu.

Přeprava plynu: Společnost Eustream působí jako jediný provozovatel plynárenské přepravní soustavy ve Slovenské republice. Plynovod společnosti Eustream je součástí centrálního koridoru, který je jednou z největších a nejdůležitějších potrubních tras pro dovoz plynu do Evropy.

Distribuce plynu a elektřiny: Skupina EPIF zastává vedoucí postavení na trhu distribuce plynu ve Slovenské republice a je druhým největším distributorem a dodavatelem elektrické energie ve Slovenské republice.

Teplárenská infrastruktura: Skupina EPIF je významným provozovatelem teplárenských distribučních systémů v České republice.

Skladování plynu: Skupina EPIF zastává vedoucí postavení v oblasti skladovacích kapacit plynu v regionu Slovenské republiky, České republiky a Rakouska.

 

Omezení odpovědnosti

Toto sdělení obsahuje určitá výhledová prohlášení týkající se finanční situace, výsledků hospodaření a podnikání Skupiny EPIF. Tato výhledová prohlášení lze identifikovat podle použití výhledové terminologie, včetně výrazů „věří“, „odhaduje“, „plánuje“, „předvídá“, „předpokládá“, „očekává“, „zamýšlí“, „má za cíl“, „může“, „usiluje“, „pravděpodobně“, „by“, „mohl“, „může mít“, „bude“ nebo „měl by“, nebo v každém případě i jejich záporných forem nebo jiných variant či srovnatelné terminologie. Výhledová prohlášení se mohou a často se také skutečně podstatně liší od skutečných výsledků. Podnikání Skupiny EPIF je vystaveno řadě rizik a nejistot, které mohou rovněž způsobit, že se výhledová prohlášení, odhady nebo předpovědi budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo které vyplývají z výhledových prohlášení obsažených ve sdělení. Informace, názory a výhledová prohlášení obsažená v tomto sdělení se vztahují pouze ke dni jeho vydání a mohou se bez předchozího upozornění změnit. V důsledku toho by se žádnému výhledovému prohlášení neměl přičítat přílišný význam.

Finanční informace ke dni 31. prosince 2021 obsažené v tomto sdělení jsou předběžné, neauditované a po dokončení auditních procesů Skupiny EPIF mohou být upraveny. Veškeré neauditované finanční informace obsažené v tomto sdělení mají pouze informativní charakter. V průběhu auditu mohou být zjištěny úpravy a změny finančních informací, které mohou vést k významným rozdílům proti předběžným neauditovaným finančním informacím obsaženým v tomto sdělení.

Toto sdělení obsahuje některá měřítka, která nejsou měřítky definovanými Mezinárodními standardy účetního výkaznictví, konkrétně EBITDA[2] a čistý poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu, [3] a to buď na plně konsolidovaném, nebo poměrném základě. Tato měřítka nepředstavují měřítka stejných nebo podobných názvů, která jsou případně definována v jakékoli dokumentaci k jakýmkoli finančním závazkům Skupiny EPIF. Auditované finanční výsledky Skupiny EPIF za rok končící 31. prosince 2021 budou po jejich zveřejnění k dispozici na www.epinfrastructure.cz.

Toto sdělení obsahuje interní informace ve smyslu čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 (nařízení o zneužívání trhu).

 

 

[1] Součet procentuálních podílů se rovná 101%, protože celková EBITDA rovněž zahrnuje jiné a holdingové segmenty, které v tomto sdělení nejsou zohledněny.

[2] EBITDA představuje zisk (ztrátu) za daný rok před zdaněním, finančními výdaji, finančními příjmy, ziskem (ztrátou) z derivátů, podíl na zisku ze subjektů, do nichž bylo investováno, zachycený ekvivalenční metodou, po odečtení daní, zisku (ztráty) z prodeje dceřiných společností, účelově založených společností, společných podniků a přidružených podniků, odpisů pozemků, budov a zařízení a odpisů nehmotného majetku a záporného goodwillu. Poměrná EBITDA představuje EBITDA se zohledněním poměrného podílu EPIF v dceřiných společnostech.

[3] Ukazatel čistého poměru cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu představuje poměrnou čistou finanční zadluženost vydělenou poměrnou EBITDA. Čistá finanční zadluženost představuje hrubou finanční zadluženost sníženou o hotovost a peněžní ekvivalenty. Hrubá finanční zadluženost představuje sumu zadluženosti vypočtenou jako součet krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a půjček, bez zohlednění neamortizovaných transakčních nákladů, prémií, diskontů a bez naběhlých úroků, včetně závazků z leasingu, avšak bez zohlednění tržního ocenění zajišťovacích nástrojů. Poměrná čistá finanční zadluženost představuje čistou finanční zadluženost se zohledněním poměrného podílu EPIF v dceřiných společnostech.